Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

Querida Amazonia đã được thay đổi vào phút chót

Nguồn tin của Vatican nói với Caminante- Wanderer.Blogspot.com (ngày 12 tháng 2) rằng Querida Amazonia đã được viết lại sau khi xuất hiện cuốn sách Ratzinger/Sarah về đời sống độc thân. Cuốn sách …