Boží slovo na den 5.4. A.D.2020

Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Matouše. Tehdy jeden z Dvanácti – Jidáš Iškariotský – odešel k velekněžím a zeptal se jich: „Co mi dáte, když vám ho zradím?“ Oni s ním smluvili třicet …
Stylita
sv. Juliána z Cornillon
Iuliana, virgo in Brabantia
5. dubna, připomínka
Postavení: mystička, převorka CSA
Úmrtí: 1258
Atributy: měsíc,monstrance, augustiánka s knihou

Narodila se kolem roku 1191 v Rétienne u Lutychu v Belgii v bohatší rodině. Asi ve věku pěti let osiřela a byla dána i se starší sestrou na výchovu do kláštera Kornelienberg (Cornillon) k augustiánským kanovnicím. Naučila se …More
sv. Juliána z Cornillon
Iuliana, virgo in Brabantia
5. dubna, připomínka
Postavení: mystička, převorka CSA
Úmrtí: 1258
Atributy: měsíc,monstrance, augustiánka s knihou

Narodila se kolem roku 1191 v Rétienne u Lutychu v Belgii v bohatší rodině. Asi ve věku pěti let osiřela a byla dána i se starší sestrou na výchovu do kláštera Kornelienberg (Cornillon) k augustiánským kanovnicím. Naučila se ručním pracím a kromě duchovní četby si oblíbila tichý, rozjímavý život. Po dosažení potřebného věku složila řeholní sliby.
Vynikala zbožností, poslušností a pokorou. Když slyšela o hříších lidí, trápila se pro ně jakoby se jich sama dopustila. Velmi ráda adorovala před nejsvětější svátostí. Opakovaně měla vidění měsíce v úplňku, který byl při jedné straně částečně ztemnělý, jakoby s trhlinou. Po více modlitbách jí bylo zjeveno, že měsíc symbolizuje katolickou církev a ono ztemnělé místo naznačuje, že Církev postrádá svátek na počest nejsvětější svátosti a k zadostiučinění za mnohá zneuctění od lidí. Zprvu se vysvětlení zdráhala zjevit, teprve až se roku 1230 stala převorkou, sdělila je kanovníku při chrámu sv. Martina v Lutychu i provinciálu dominikánů Hugovi. Také své vidění i s vysvětlením probrala s arcijáhnem Jakubem Troyesským, který se později stal papežem Urbanem IV. Biskup Robert se tímto sdělením zabýval a po určitém zdráhání sice vydal v roce 1246 pastýřský list, který vyzýval celou diecézi k slavení svátku Božího Těla, jenže Robert zemřel a slavení se neuskutečnilo. Došlo k němu až se zmíněný provinciál Hugo stal kardinálem a papežským vyslancem.
Juliána, která byla připravovatelkou svátku Božího Těla, prožila značné útrapy a protivenství. Těžkosti si prý zapříčinila velkou řeholní přísností a byla kvůli ní vypuzena z kláštera. Nějaký čas pobývala prý v Namuru a nakonec se uchýlila do kláštera ve Fosses, kde zemřela. Některé životopisy uvádějí život jen v řeholních domech, jiné život poustevnice.
Papež Urban IV. zavedl svátek Božího Těla již jako biskup verdunský ve své diecézi a jako papež, pohnut eucharistickým zázrakem v Bolsně, chtěl svátek zavést pro celou Církev, ale dříve zemřel. Svátek rozšířil na celou Církev až r. 1311 Klement V.
catholica.cz
Stylita
sv. Irena
Irene
5. dubna, připomínka
Postavení: mučednice
Úmrtí: 304

Pocházela z makedonského města Soluně a žila v něm jako panna se sestrami Agape a Chionia, které byly o 4 dny dříve upáleny. U Ireny byly nalezeny náboženské knihy a to byl důvod, pro který se místodržitel Dulcecián rozhodl dát ji před upálením na několik dní obnaženou do nevěstince. Legenda uvádí, že ji tam nikdo neposkvrnil …More
sv. Irena
Irene
5. dubna, připomínka
Postavení: mučednice
Úmrtí: 304

Pocházela z makedonského města Soluně a žila v něm jako panna se sestrami Agape a Chionia, které byly o 4 dny dříve upáleny. U Ireny byly nalezeny náboženské knihy a to byl důvod, pro který se místodržitel Dulcecián rozhodl dát ji před upálením na několik dní obnaženou do nevěstince. Legenda uvádí, že ji tam nikdo neposkvrnil a nakonec byla umučena ohněm.
catholica.cz
Zedad
Svatá Ireno, oroduj za nás.
Zedad
Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych uměl znaveného poučovat (utěšujícím) slovem. Každé ráno mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je povinnost učedníka.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/03pust/06_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych uměl znaveného poučovat (utěšujícím) slovem. Každé ráno mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je povinnost učedníka. Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své líce těm, kteří …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/03pust/06_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych uměl znaveného poučovat (utěšujícím) slovem. Každé ráno mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je povinnost učedníka. Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své líce těm, kteří rvali můj vous. Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou. Pán, Hospodin, mi však pomáhá, proto nejsem potupen. Proto dávám své tváři ztvrdnout v křemen a vím, že nebudu zahanben.
Iz 50,4-7

Žalm:
Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?

Posmívají se mi všichni, kdo mě vidí,
šklebí rty, pokyvují hlavou:
„Spoléhal na Hospodina, ať ho vysvobodí,
ať ho zachrání, má-li ho rád!“

Obkličuje mě smečka psů,
tlupa zlosynů mě svírá.
Probodli mi ruce i nohy,
spočítat mohu všechny své kosti.

Dělí se o můj oděv,
losují o můj šat.
Ty však, Hospodine, nestůj daleko,
má sílo, pospěš mi na pomoc!

Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu,
uprostřed shromáždění budu tě chválit.
„Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho,
slavte ho, všichni z Jakubova potomstva.
Zl 22(21)

2. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.
Flp 2,6-11

Evangelium:
Mt 26,14-27,66

Církevní kalendář:
sv. Vincenc Ferrerský
Vincentius Ferrer
5. dubna, nezávazná památka
Postavení: řeholník, kněz, misijní kazatel OP
Úmrtí: 1419
Patron: Valencie, pokrývačů, stavitelů, drvoštěpů a slévačů olova. Bývá vzýván při migrénách, epilepsii, horečce a je označován za přímluvce dobrého sňatku, za plodnost i za šťastnou smrt.
Atributy: dominikán, IHS, kniha, plameny, Saracéni, slunce
Pocházel z Valencie ve Španělsku. Stal se dominikánem, knězem a učitelem teologie. Svým žákům kladl na srdce modlitbu. Jeho heslem bylo: "Bojte se Boha a vzdejte mu čest." V dobré víře byl dočasně na straně schismatického papeže. Pak se ho pokoušel přimět, aby odstoupil. Jako kazatel prošel mnoho zemí, s úspěchem vybízel k pokání, napravoval mravy a upevňoval víru. Zemřel ve Vannes ve Francii.
catholica.cz