Hộp thủ thuật: Hồng Y Marx muốn xóa bỏ tình trạng độc thân

Hồng Y Reinhard Marx muốn giới thiệu các linh mục đã kết hôn "trong những điều kiện nhất định" và "ở một số vùng nhất định". Sự lật đổ có chọn lọc của lối sống giáo hội được gọi là "thủ thuật một …