ĐỘC QUYỀN: Tông huấn sắp ra mắt của Thượng hội đồng Amazon, thông báo về "con đường mới cho …

Hồng Y Cláudio Hummes, Báo cáo viên tổng hợp của Thượng hội đồng Amazon, đã tuyên bố với tất cả các giám mục giáo phận trong một lá thư ngày 13 tháng 1 (bên dưới) rằng Francis sắp xuất bản Tông huấn …