vi.news
56

Chưa từng thấy: Bộ trưởng tự tuyên dương mình với trái tim vô nhiễm

Bộ trưởng Nội vụ Ý, Matteo Salvini, đã trích dẫn Gilbert Chesterton, John Paul II, Benedict XVI và Hồng y Sarah trong bài phát biểu quan trọng ngày 18 tháng 5. Ông cũng nhắc lại lại các vị thánh bảo …