vi.news
18

Linh mục Giáo xứ Lady Gaga Cuối cùng cũng đã bị loại bỏ

Cha John Duffell, 75 tuổi, linh mục giáo xứ của Giáo xứ Thánh tích New York, đã bị đình chỉ vô thời hạn vào ngày 1 tháng 7 vì hành vi sai trái tình dục [đồng tính] với một người trưởng thành. Tại …