Boží slovo na den 5.1. A.D.2020

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlem lidí.…
Bratia a sestry and 2 more users like this.
Bratia a sestry likes this.
pokorny likes this.
Joske likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/02vanoce/02_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Sirachovcovy.
Moudrost se sama chválí a slaví uprostřed svého lidu. Otvírá svá ústa ve shromáždění Nejvyššího a velebí se před jeho zástupy: Tvůrce veškerenstva mi dal rozkaz, můj stvořitel mi poručil vztyčit stan. Řekl mi: "Usaď se v Jakubovi, v Izraeli měj své dědictví!" Před věky na počátku mě stvořil, …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/02vanoce/02_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Sirachovcovy.
Moudrost se sama chválí a slaví uprostřed svého lidu. Otvírá svá ústa ve shromáždění Nejvyššího a velebí se před jeho zástupy: Tvůrce veškerenstva mi dal rozkaz, můj stvořitel mi poručil vztyčit stan. Řekl mi: "Usaď se v Jakubovi, v Izraeli měj své dědictví!" Před věky na počátku mě stvořil, až na věky být nepřestanu. Před ním ve svatostánku jsem konala svou službu a pak na Siónu jsem obdržela sídlo. Usadil mě v městě, které miloval jako mě, v Jeruzalémě vykonávám svou moc. V lidu plném slávy jsem zapustila kořeny, v Pánově údělu, v jeho dědictví.
Sir 24,1-4.12-16

Žalm:
Odp: Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Nebo: Aleluja.

Jeruzaléme, oslavuj Hospodina,
chval svého Boha, Sióne,
že zpevnil závory tvých bran,
požehnal tvým synům v tobě.

Zjednal tvému území pokoj
a sytí tě jadrnou pšenicí.
Sesílá svůj rozkaz na zemi,
rychle běží jeho slovo.

Oznámil své slovo Jakubovi,
své zákony a přikázání Izraeli.
Tak nejednal se žádným národem:
nesdělil jim svá přikázání.
Zl 147

2. čtení:

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efesanům.
Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce, ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista. (To proto,) aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném (Synu). Slyšel jsem, jak věříte v Pána Ježíše a jakou lásku projevujete všem křesťanům, a proto nepřestávám za vás děkovat, když na vás vzpomínám ve svých modlitbách, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, udělil dar moudře věci chápat a jejich smysl odhalovat, (takže budete moci mít) o něm správné poznání. On ať osvítí vaše srdce, abyste pochopili, jaká je naděje těch, které povolal, jaké poklady slávy (skrývá) křesťanům jeho dědictví.
Ef 1,3-6.15-18

Evangelium:
Jan 1,1-18

Církevní kalendář:
sv. Telesfor (+ cca 136)
Byl rodilým Řekem a žil jako emerita, kajícím a samotářským životem mezi egyptskými a palestinskými poustevníky, prý i na Karmelu označovaném "Mariino předhoří." Za Hadriánova pronásledování přišel do Říma a stal se tam vlivným členem křesťanské obce, roku 125 byl zvolen nástupcem Sixta I. Jako 8. papež mimo jiné vydal nařízení o zachovávání postu před velikonocemi, do mše svaté zařadil pro některé dny zpěv "Glória" a zavedl tři mše svaté o svátku Narození Páně (liší se čtením z Písma). Půlnoční oslavu narození, jitřní na připomínku pastýřů a další zaměřenou na naše vykoupení, které bylo důvodem tohoto narození. Zažil mnohá soužení a prý byl zabit poblíž Říma. Někteří jeho mučednickou smrt zpochybňují názorem, že mučedníkem byla druhá osoba téhož jména.
catholica.cz
Joske and one more user like this.
Joske likes this.
Theodorá-Máriá likes this.