Khi ở Châu Phi: Francis bổ nhiệm ba Đại biểu Tổng thống Tự do cho Thượng hội đồng Amazon

Francis đã bổ nhiệm vào ngày 7 tháng 9, ba đại biểu tổng thống, những người sẽ dẫn dắt các cuộc thảo luận tại Thượng hội đồng Amazon. Họ gồm, Hồng y tự do của Venezuela, Baltazar Porras Cardozo, 74.…