Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
vi.news
64

Đó là những liên quan của Francis, Roncallis và Athenagoras tới hội Tam điểm

Trưởng lão Constantinopel, Athenagoras (+1972), người đã gặp Paul VI vào tháng 6 năm 1964, là một thành viên Hội Tam Điểm. Bertrand Heyraud của Hội Tam Điểm viết bài này trong bài, "Một cách nhìn …