14:47

USA nepřepadnou Írán, k přepadení Íránu je vyzbrojováno Rusko od r.2012

Prorokoval athoský mnich Josif Vatopedský a psali i Rusové. Kdyby USA přepadly Írán, ten by za 30 minut zničil Izrael, proto Trump odvolal útok. Dle VK vše, i toto je válka židů s Židy. Dle Bible o …More
Prorokoval athoský mnich Josif Vatopedský a psali i Rusové. Kdyby USA přepadly Írán, ten by za 30 minut zničil Izrael, proto Trump odvolal útok. Dle VK vše, i toto je válka židů s Židy. Dle Bible o post Antikrista. J. Vatopedský předpověděl, že Antikrist nenastoupí hned po 3. světové válce, protože jeho vedoucí spolupracovníci se v ní navzájem vyvraždí. Bude muset počkat 30 až 40 let, kdy bude obnovováno křesťanství.
Caesar likes this.
O rozvázání 4 andělů (či padlých andělů) u Eufratu je ve Zjevení 9,14-21. Protože vzápětí po 3. světové válce nedojde dle Bible k všeobecnému pokání, dle proroctví anděla strážce Polska z r.1863, jak je zapsal blahoslavený B. Markiewicz, nastane hlad a nemoci na lidech i dobytku, což způsobí, že po válce zemře víc lidí než ve válce. Zdroj: Bój bezkrwawy - Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz,…More
O rozvázání 4 andělů (či padlých andělů) u Eufratu je ve Zjevení 9,14-21. Protože vzápětí po 3. světové válce nedojde dle Bible k všeobecnému pokání, dle proroctví anděla strážce Polska z r.1863, jak je zapsal blahoslavený B. Markiewicz, nastane hlad a nemoci na lidech i dobytku, což způsobí, že po válce zemře víc lidí než ve válce. Zdroj: Bój bezkrwawy - Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz, 4.vydání, Michalineum 2006, (celé proroctví str.65-67) www.michalineum.pl/produkt/boj-bezkrwawy/ Mieczysław Stachura, „Wszedł między lud”, wyd. Michalineum, Marki-Struga 1995, ss. 7-61
Bronislaw Markiewicz se narodil 13. července 1842 v Pruchniku v Polsku – teď je to arcidiecéze Przemyśl –, jako šesté dítě Jana Markiewicze (starosty) a Marianny Gryziecke. V rodině dostal solidní náboženskou formaci. Přesto však později v období svých gymnaziálních studií v Przemyslu zakoušel určité kolísání ve víře zapříčiněné z větší části silně protináboženským prostředím, které ve škole vládlo. To se mu podařilo překonat a dosti brzo získat radost a vnitřní klid.
Protože cítil povolání k řeholnímu životu, opustil v roce 1886 katedru a odešel do Říma, kde vstoupil do řehole teatinů. Jejich téměř poustevnický život se mu brzy znelíbil a přešel k salesiánům. Měl velikou radost, že potkal svatého Jana Boska. Do jeho rukou 25. 3. 1887 složil věčné sliby. Měl možnost naslouchat donu Boskovi a vnímat jeho ducha. Jako salesián vykonával různá poslání v několika domech v okolí Turína, které mu svěřili představení, a plnil je s nasazením a horlivostí. V roce 1891 se uvolnila fara v rodném Polsku v Miejsce Piastowe v diecézi Przemyśl a tamní laický patron – jeho dávný přítel – se obrátil na dona Ruu, aby mu ho poslal za faráře. Biskup i jeho koadjutor s tím byli velmi srozuměni, protože doufali, že touto cestou dostanou co nejdříve salesiány do Polska.
Don Rua přijal nabídku a počátkem roku 1892 poslal Bronislava Markiewicze do Polska. Svým působením se dostal do střetu se salesiány, protože se domníval, že salesiáni zradili dona Boska. Don Rua dopisem z 27. 3. 1898 vyloučil odbojníka ze salesiánské společnosti. Páter Bronislaw pokračuje v práci mezi chudou mládeží a zakládá mužskou a ženskou Kongregaci pod ochranou svatého Michaela Archanděla.
Plné nasazení se pro chlapce, heroické obětování se, množství práce, kterou bylo třeba vykonat, ho velice brzy vyčerpalo a ohrozilo jeho zdraví, které už bylo pošramoceno v Itálii. Toto všechno ho dost rychle dovedlo na konec jeho pozemské pouti, která nastala 29. ledna 1912. Kongregace svatého Michaela Archanděla (Michaeliti) byla 21. 12. 1999 oficiálně přijata do Salesiánské rodiny! Bronislaw Markiewicz byl 20. 6. 2005 ve Varšavě prohlášen za blahoslaveného. Jan Ihnát Zdroj: www.ascczech.cz/zprav/127/127.doc Ještě podrobnější životopis je na: soubory.ascczech.cz/ZIVOTOPISY/Bl.%20Bronislaw…
Proroctví z 3.5.1863, z času největšího krvaného povstání Poláků proti okupujícímu je Rusku, zapsal kněz Bronisław Markiewicz, který založil 2 řeholní kongregace sv. archanděla Michaela, kongregaci mužskou a ženskou. Blahořečen byl papežem Benediktem XVI.
„Pokoj vám, služebníci a služebnice Boží! Poněvadž Pán Nejvyšší vás více miloval než jiné národy, dopustil na vás tento útisk, abyste …More
Proroctví z 3.5.1863, z času největšího krvaného povstání Poláků proti okupujícímu je Rusku, zapsal kněz Bronisław Markiewicz, který založil 2 řeholní kongregace sv. archanděla Michaela, kongregaci mužskou a ženskou. Blahořečen byl papežem Benediktem XVI.
„Pokoj vám, služebníci a služebnice Boží! Poněvadž Pán Nejvyšší vás více miloval než jiné národy, dopustil na vás tento útisk, abyste očistíc se z vašich hříchů, se stali vzorem pro jiné národy i lidi, které brzy nasbírají trest přísnější, než váš "za plnost svých hříchů". Zde už stojí ozbrojené miliony armád (miliony vojáků) se zbraní v rukou, strašně vražednou. Válka bude rošířena po celé zeměkouli a tak krvavá, že národ, nacházející se na jihu Polska, uprostřed ní úplně vyhyne. (a) Hrůzostrašnost její bude tak velká, že mnozí ze strachu ztratí rozum. Za ní přijdou její následky: hlad, mor na dobytek a dvě infekce na lidi, které zhltnou více lidí, než válka samotná. Uvidíte ruiny, zříceniny vůkol a tisíce opuštěných dětí, volajících o chléb.
Na konci se válka stane náboženskou. Bojovat budou dva protikladné tábory: tábor lidí, kteří věří v Boha a tábor, který v Něj nevěří. Nastane nakonec všeobecný úpadek a chudoba, jakou svět nikdy neviděl, do té míry, že válka sama skončí kvůli nedostatku prostředků a energií (sil). Vítězové i poražení se budou nacházet ve stejné bídě a tehdy nevěřící uznají, že Bůh řídí svět, a učiní pokání (obrátí se k Bohu), a mezi nimi mnoho Židů. Všeobecné válce budou předcházet úžasné vynálezy a hrozné zločiny spáchané po celém světě. (L: Takto nedopadla ani 1. ani 2. světová válka, čili popisuje 3. světovou válku. Všeobecné vraždění miminek před porodem-umělé potraty nastaly až po 2.světové válce)
Vy, Poláci, skrze nynější útisk očištěni a láskou společnou silní, nejen si budete navzájem pomáhat, nadto ponesete záchranu jiným národům a lidem, dokonce vám kdysi nepřátelským. A tím způsobem dáte vznik dříve neviděnému bratrství národů. Bůh na vás vyleje velké milosti a dary, vzbudí mezi vámi lidi svaté a moudré, a velké mistry, kteří zaujmou čestné pozice na zeměkouli. Váš jazyk bude vyučován na univerzitách po celém světě.
Úcta k Panně Marii a eucharistii pokvete v celém polském národě. Zejména skrze Poláky se pozvedne Rakousko a stane se federací národů. A pak dle rakouského vzoru se budou formovat další státy. (b)
Nejvíce ale vás Pán Bůh povznese, když dáte světu VELKÉHO PAPEŽE (c) Důvěřujte proto v Pána, neboť je dobrý, milosrdný a nekonečně spravedlivý. On pokorné povyšuje a dává jim milost, ale pyšné ponižuje a odmítá navždy.
Hledejte především království nebeské, dobra duchovní, která trvají na věky, neboť co netrvá navěky, není opravdickým dobrem. Tímto způsobem naplníte nebe, a na této Zemi najdete štěstí, jaké nemůže dát svět.
Poláci, Bůh od vás nežádá boje, jaké vedli vaši nejlepší předkové na polích bitev v rozhodujících chvílích, ale bojování tichého, pokorného a namáhavého (těžkého) na každý den, zejména proti nepřátelům vašich duší. Žádá od vás boj v duchu Krista a v duchu Jeho svatých. Chce od vás, abyste - každý na svém místě - vedli především každý den nekrvavý boj. Pouze za této podmínky se dostanete do nebe, a navíc dosáhnete už na této Zemi výborného postavení mezi národy. Mír s vámi!"
Zdroj: Bój bezkrwawy - Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz, 4.vydání, Michalineum 2006, (celé proroctví str.65-67)
www.michalineum.pl/produkt/boj-bezkrwawy/
Mieczysław Stachura, „Wszedł między lud”, wyd. Michalineum, Marki-Struga 1995, ss. 7-61
Nezbytné poznámky:
(a) Dnes 8.8.2019 si myslím, že tento národ na jihu Polska, který zcela vyhyne je německo a polsko jazyčný národ slezský, který se nachází zejména kolem velkoměsta Katowice. V roce 1921 rozhodla většina obyvatel v referendu o setrvání Katovic v Německu, ale přesto byly Katovice přičleněny k Polsku s autonomním statutem, vlastní vládou a státním pokladem. Dodnes usilují polští Slezané oficielně o autonomii a skrytě o přičlenění k bohatšímu Německu. V roce 1742 první Slezská válka přenesla Horní Slezsko, včetně Katovic, z českého království ovládaného římsko-německou (tj. rakouskou) císařovnou Marií Terezií do Pruska. Následně se od druhé poloviny 18. století začalo v regionu, obývaném v posledních staletích většinou Poláky, usazovat mnoho německých nebo pruských řemeslníků, obchodníků a umělců. O vyhubení slezského národa válkou prorokoval i československý občan Konderla r.1962. Viz: Bóg: "Ja ten kraj zniszczę, jednak was z niego wyprowadzę." Bůh: "Ten kraj zničím, ale vás z něho vyvedu." Kromě toho celá Česká republika byla při svém vzniku r.1993 a pak znovu r.2017 zasvěcena pod ochranu Panny Marie, dle pravidel zjevení z Fatimy, čili válku obyvatelsvo ČR proto přežije.
(c) L: Proroctví bylo z r.1863. Blah. kněz Bronisław Markiewicz zesnul r.1912. Papež bojující proti nejhoršímu bludu modernismu sv. Pius X. zemřel r.1914 a byl po otci listonoši zaměstnanému v Itálii Polák, ale málokdo to tehdy i dnes ví, neboť v oficielním životopisu to není, jen po matce byl Ital. Papež Jan Pavel II. byl po obou rodičích Žid, ač oficielně Polák. Asi proto se nechal fotit na schůzkách s židozednářským B'nai Brith a zemřel r.2005 - dřív než stačil plánovitě blahořečit Bronisława Markiewicza, kterého dle mého dnešního názoru mylně označil za proroka svého papežování. Hned po smrti Jana Pavla II. byl kněz a prorok Markiewicz blahořečen Benediktem XVI. Papež Jan Pavel II. byl více proti umělým potratům a umělé antikoncepci než Benedikt XVI. - zda to stačí k tomu, aby byl označen za prorokovaného velkého papeže, to si myslím, že nestačí, neboť JP 2 naučil konat biskupy ty společné pobožnosti s pohanskými religiemi v Assisi 1986 a 2002, což je náběh k modloslužbám. Možná, že přijde ještě nějaký další polský papež, mnohem víc nekompromisní vůči všemu zlu.
Barbarin likes this.
K proroctví Konderly: Z polského Slezska přežijí 3. světovou válku potomci 100 rodin, protože r.1968 Rozhodní křesťané nezapomněli na proroctví o vystěhování z republiky a zažádali si na úřadech o povolení, které pak také dostali. Nakonec se k vystěhování rozhodlo asi 100 rodin na české straně hranice a dalších 100 rodin na straně polské. Celkem se jednalo zhruba o 600 lidí. Stěhování začalo po …More
K proroctví Konderly: Z polského Slezska přežijí 3. světovou válku potomci 100 rodin, protože r.1968 Rozhodní křesťané nezapomněli na proroctví o vystěhování z republiky a zažádali si na úřadech o povolení, které pak také dostali. Nakonec se k vystěhování rozhodlo asi 100 rodin na české straně hranice a dalších 100 rodin na straně polské. Celkem se jednalo zhruba o 600 lidí. Stěhování začalo po r.1968 do Bieszczad u hranic s dnešní Ukrajinou. Viz: Bóg: "Ja ten kraj zniszczę, jednak was z niego wyprowadzę." Bůh: "Ten kraj zničím, ale vás z něho vyvedu." i "Já tento kraj zničím, vás ale z něho vyvedu" Bůh k Josefu Konderlovi r.1962
Barbarin likes this.
Barbarin likes this.