Boží slovo na den 13.4. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Jana. Mnoho z těch židů, kteří přišli k Marii a uviděli, co (Ježíš) vykonal, v něj uvěřilo. Někteří z nich však odešli k farizeům a pověděli jim, co Ježíš vykonal. …
Johanka2
Prosím,podpíšte a rozširujte túto petíciu.
Je určená nám všetkým.
Protestujeme proti neúctivému stvárneniu tela Pána JEŽIŠA v tvare hodín.
Bolo to tu niekde uverejnené.

tfp.at/petition-to-the…
Johanka2
Mates5485 likes this.
Zedad
.....aby rozptýlené Boží děti shromáždil vjedno
Zedad and 2 more users like this.
Zedad likes this.
Zoltán_M likes this.
Bohumila likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/03pust/05_06.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Tak praví Pán, Hospodin: „Hle, vezmu izraelské syny z národů, ke kterým šli, a shromáždím je ze všech stran a přivedu je do jejich vlasti. Udělám z nich jeden národ na zemi, na izraelských horách; všichni budou mít jednoho krále, nebudou již dvěma národy, nebudou již rozděleni na dvě …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/03pust/05_06.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Tak praví Pán, Hospodin: „Hle, vezmu izraelské syny z národů, ke kterým šli, a shromáždím je ze všech stran a přivedu je do jejich vlasti. Udělám z nich jeden národ na zemi, na izraelských horách; všichni budou mít jednoho krále, nebudou již dvěma národy, nebudou již rozděleni na dvě království. Už se neposkvrní svými modlami a bůžky, všemi svými hanebnostmi; a až je vysvobodím ze všech jejich nevěrností, kterými se prohřešili, očistím je a budou mým lidem a já budu jejich Bohem. Můj služebník David jim všem bude králem a jediným pastýřem; budou následovat má nařízení, mé zákony budou zachovávat a plnit. Budou bydlet v zemi, kterou jsem dal svému služebníku Jakubovi, kterou obývali jejich otcové. Budou na ní bydlet oni i jejich synové, i synové jejich synů navždy; David, můj služebník, bude navěky jejich vladařem. Uzavřu s nimi smlouvu pokoje: bude to věčná smlouva: požehnám je a rozmnožím, navěky zbuduji svou svatyni u nich. Můj příbytek bude mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Tak poznají národy, že já jsem Hospodin, který posvěcuje Izraele, když má svatyně bude navěky mezi nimi.“
Ez 37,21-28

Žalm:
Hospodin bude nad námi bdít jako pastýř nad svým stádem.

Slyšte, pohané, Hospodinovo slovo,
zvěstujte ho na ostrovech v dáli!
Řekněte: Shromáždí Izraele ten, kdo ho rozptýlil,
bude nad ním bdít jako pastýř nad svým stádem.

Vykoupí Hospodin Jakuba
a vysvobodí ho z ruky mocnějšího.
Přijdou a budou jásat na hoře Siónu,
těšit se budou z Hospodinových dobrodiní.

Tehdy se rozveselí v tanci panna,
zaradují se jinoši a starci.
Proměním jejich nářek v jásot,
útěchu a radost jim vleji po jejich smutku.
Jer 31

Evangelium: Jan 11,45-56

Církevní kalendář:
sv. Martin I. (+656)
Narodil se v Todi, asi 150 km severně od Říma. Jako papežský legát strávil nějaký čas u císařského dvora v Konstantinopoli (v pozdějším Cařihradě). Roku 649 se stal papežem a svolal do Lateránu synodu, na níž byly odsouzeny monotheletské bludy. Hájil katolickou víru, že Kristus jako dokonalý člověk měl kromě božské vůle také lidskou. Byl zato odvlečen do konstantinopolského vězení, kde s ním bylo krutě nakládáno a byl odsouzen k smrti. Nakonec mu rozsudek byl změněn ve vyhnanství do míst dnešního Krymu, kde vysílen útrapami zemřel.
více: catholica.cz

sv. Karpus, Papylus a Agatonika (+II.stol.)
První byl biskup a druhý jáhen. Za Marka Aurelia byli umučeni v Pergamu v Malé Asii. Nejdříve byli rozdrásáni železnými drápy a pak následovalo upálení na kůlech, k nimž byli přibiti. Při popravě vydali takové svědectví víry, že se k jejich vyznání připojila Agatonika, která společně s nimi byla pro víru upálena.
více: catholica.cz
Zedad likes this.
Bohumila
Svatá církev Pravoslavná .

1. sv. muč. Ipatij,episkop gangrský . Narodil se v Cilícii. Byl episkop v městtě Gangra.
Zúčstnil se 1. všeobecného sněmu. Byl známý kvůli svému zbožnému životu a jako
divotvůrce.Císař Konstans vydal nařízení vydal nařízení zhotovit tvář tohoto světce,
ještě za jeho života a tuto tvář uchovával na dvoře jako zbraň proti každé nepřátelské
moci. Jednou se Ipatij vracel …More
Svatá církev Pravoslavná .

1. sv. muč. Ipatij,episkop gangrský . Narodil se v Cilícii. Byl episkop v městtě Gangra.
Zúčstnil se 1. všeobecného sněmu. Byl známý kvůli svému zbožnému životu a jako
divotvůrce.Císař Konstans vydal nařízení vydal nařízení zhotovit tvář tohoto světce,
ještě za jeho života a tuto tvář uchovával na dvoře jako zbraň proti každé nepřátelské
moci. Jednou se Ipatij vracel z Cařihradu a v jedné úžině ho napadli heretici, Novaciání
a vytěsnili ho z cesty do bahna. Jedna žena z oné skupiny ho udeřila kamenem do hlavy.
A takto zemřel. Žena se však zbláznila a tím samým kamenem se začala bít do své hlavy.
Když ji přivedli na hrob sv. Ipatija a pomodli se za ni, z velkého milosrdenství Ipatijova
ducha se uzdravila a zbytek života prožila v pokání a modlitbě. Svatý Ipatij trpěl a pře-
sídlil se do věčného království Christa Bohu roku 326.

2.Svatý Joan metropolita Moskevský

3.Sv.muč. Avda, episkop města Suze. Byl sťatý pro Christa roku418 v Perzii králem
Izdegerdem.Jeho diakon sv. Benjamin byl mučitelmi propuštěn s podmínkou že
už nebude více ohlašovat evangelium. On s tou podmínkou z počátku souhlasil
ale potom nedovedl oddolat srdci ,takže pokračoval ve zvěstování Boží Pravdy
mezi lidmi.3roky po sv. Avdovi byl chyce a zabitý v roku 421.

4. Prep. Apolonij . Významný Egypstský poustevník. V 15letech odešel za světa
a usadil se na jedné hoře kde žil 40let, živíce se jen polními rostlinami. Potom
založil monastýr ve kterém bylo 500 mnichů. Zemřel pokojně v roku 395.

-----------------------------------------------------------------
Pravdu poznávejte to je celá věda,
kdo pozná pravdu zotročit se nedá.
Pravda svobodu věrnému daruje
a věrný pravdou nad světem kraluje.
Lež a otroctví jsou jako pramen a řeka,
lež v otroctví drží lživého člověka.
Lež je půlnoc temná, co mimo cesty vodí,
mimo cesty lidi do propasti shodí.
Lež bojuje strachem, strachem před každým,
před lidmi, světem a démonem padlým.
Pravda je světlo co tu tmu roztíná
a otroka vodí do svobodného rána.
Svoboda před lidmi, svoboda před světem
svoboda před strachem i démonskou četou.
Kdo pozná pravdu ten ve svobodě kráčí,
se svobodou se jinak žije, nikdo neutláčí.
Pravda pro svobodu kolébku připravuje,
ba skutečná svoboda bez pravdy neexistuje.
--------------------------------------------------------------------

Sv. ja Lestvčnik praví: " Kdo se ve svém nitru pyšní svými slzami
a myslí odsuzuje jiné, kteří nepláčí, ten je podobný někomu ,kdo

Když ti změklo srdce ať už pokáním před Bohem, nebo od poznaní
nekonečné Boží lásky k tobě, nebuď proto pyšný před těmi, kterých
srdce je ještě tvrdé a skornatěné.Vzpomeň si jak dlou jsi ty měl srdce
tvrdé a skornatené. V jedné nemocnici bylo 7bratrů. Jeden z nich se
uzdravil a hned starostlivou láskou pospíchal sloužit ostatním bratrům,
aby se i oni uzdravili. Považuj všechny lidi za bratry a to za nemocné
bratry. Jak pocítíš, že ti Bůh daroval trochu více zdraví více jak ostatním,
věz, že ti to bylo dané z milosti, aby jsi i ty ,jako zdravý, posloužil
jiný nemocným. Čím se zde dá pyšnit?.........Jako kdyby se jedna kaluž
vyčistila sama a ne od nějakého pramene, hlubšího a čistějšího.!
--------------------------------------------------------------------------

Otec kráčí k popravišti a jeho synové okolo něho pláčí. A namísto,aby
synové utěšovali jeho ,on utěšuje jich.Něco podobného se stalo i s
Hospodinem a Jeho učedníky. Hospodin kráčí ke své trpké smrti, a
více se trápí kvůli Svým učedníkům, jako kvůli tomu, že má sám trpět.
On je utěšuje a posilňuje proroctvím o novém a brzkém střetnutí.
"Ale zase vás uvidím". To je proroctví vzkříšení!...........
Tak i my ,bratří, jen částečně poznáváme Hospodina Isuse, tak jak
Ho poznáváme od Jeho narození do smrti na Golgotě. Úplně Ho
poznáme až tehdy když ho uvidíme jako vítěze nad smrtí, jako
Zmrtvýchvstalého.

Hospodině Vševítězný, smiluj se nad nami a potěš nás Tvojim
Vzkříšením, jako jsi se smiloval a potěšil své učedníky. Tobě buď
sláva a díkůvzdání na věky. Amen.

--------------------------------------------------------------------------
Stylita likes this.