Boží slovo na den 22.1. A.D.2020

(Ježíš) opět vstoupil do synagogy. Byl tam člověk s ochrnulou rukou. Dávali (na Ježíše) pozor, zdali ho uzdraví v sobotu, aby ho mohli obžalovat. On tomu člověku s ochrnulou rukou řekl: "Vstaň, pojď …
Zedad
Byl tam člověk s ochrnulou rukou. Dávali (na Ježíše) pozor, zdali ho uzdraví v sobotu, aby ho mohli obžalovat.
Zedad likes this.
Joske
Farizeové šli hned ven a s herodovci se proti němu radili, jak by ho zahubili.
Ježíš je nebezpečný pro všechny, kterým status quo přináší profit. Ježíšova úzká cesta vede následovníky ven ze systému, ze Satanovy matrice. Proto každý, kdo není pronásledovaný, kráčí po široké cestě.
Modlete se jeden za druhého, posilujte se vzájemně, abychom obstáli. Tak, jako Ježíš prosil za Šimona.
„Šimone, Šimo…More
Farizeové šli hned ven a s herodovci se proti němu radili, jak by ho zahubili.
Ježíš je nebezpečný pro všechny, kterým status quo přináší profit. Ježíšova úzká cesta vede následovníky ven ze systému, ze Satanovy matrice. Proto každý, kdo není pronásledovaný, kráčí po široké cestě.
Modlete se jeden za druhého, posilujte se vzájemně, abychom obstáli. Tak, jako Ježíš prosil za Šimona.
„Šimone, Šimone, hle, Satan si vás vyžádal, aby vás vytříbil jako pšenici. Já jsem však poprosil za tebe, aby nezanikla tvá víra. A ty, až se jednou obrátíš, posilni své bratry.“ Lk 22:31-32
Joske likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/02_03.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Když byl David přiveden k Saulovi, pravil: "Ať neklesá na mysli můj pán kvůli Goliášovi. Tvůj služebník půjde bojovat proti tomu Filišťanu!" Saul mu odporoval: "To možné není, abys šel bojovat proti tomu Filišťanu. Ty jsi chlapec, on však je muž, zběhlý ve válčení od svého mládí." David …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/02_03.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Když byl David přiveden k Saulovi, pravil: "Ať neklesá na mysli můj pán kvůli Goliášovi. Tvůj služebník půjde bojovat proti tomu Filišťanu!" Saul mu odporoval: "To možné není, abys šel bojovat proti tomu Filišťanu. Ty jsi chlapec, on však je muž, zběhlý ve válčení od svého mládí." David odpověděl: "Hospodin, který mě vytrhl z drápů lva a medvěda, ten mě vytrhne z rukou tohoto Filišťana." Saul nato Davidovi: "Jdi a Hospodin buď s tebou!" David si vzal do ruky hůl, z potoka si vybral pět těch nejhladších oblázků a vložil je do pastýřské mošny, která mu sloužila za torbu pro válečné potřeby, a potom s prakem v ruce postupoval proti Filišťanovi. Také Filišťan se hnul kupředu a blížil se k Davidovi se zbrojnošem, který před ním nesl štít. Když Filišťan vzhlédl a spatřil Davida, pohrdl jím, že byl chlapec - byl plavovlasý, hezký na pohled. Filišťan řekl Davidovi: "Copak jsem pes, že na mě jdeš s holí?" Filišťan pak Davidovi zlořečil při svých bozích a dodal: "Pojď tedy ke mně! Dám tvé tělo nebeským ptákům a polní zvěři!" David Filišťanovi odpověděl: "Ty jdeš proti mně s mečem a s kopím a s oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských šiků, které jsi potupil. Dnes tě dal Hospodin do mé moci, zabiji tě, useknu ti hlavu a ještě dnes dám tvou mrtvolu i mrtvoly filišťanského tábora nebeským ptákům a divoké zvěři. A tak se celá země doví, že Bůh je v Izraeli. A celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nedává zvítězit mečem a kopím, neboť Hospodin je pánem boje; proto vás dal do naší moci." Když se Filišťan hnul a blížil k Davidovi, také David si pospíšil a běžel k boji proti Filišťanovi. David sáhl rukou do mošny, vyndal z ní jeden oblázek, vymrštil ho a zasáhl Filišťana do čela. Kámen mu uvázl v čele a on padl tváří na zem. David přiběhl, postavil se nad Filišťana, chopil se jeho meče, vytáhl ho z pochvy, usekl mu jím hlavu a tak ho dobil. David tedy zvítězil nad Filišťanem prakem a kamenem: udeřil Filišťana a zabil ho bez meče. Když Filišťané viděli, že je mrtev jejich největší silák, dali se na útěk.
1Sam 17,32-33.37.40-51

Žalm:
Veleben buď Hospodin, má Skála.

Veleben buď Hospodin, má Skála,
on učí mé ruce bojovat, mé prsty zápolit.

On je mé milosrdenství, mé útočiště,
má pevnost a můj zachránce,
můj štít a můj útulek,
on mi podmaňuje národy.

Bože, novou píseň ti zazpívám,
na harfě s deseti strunami ti zahraji,
tobě, jenž dáváš králům vítězství,
který jsi vysvobodil Davida, svého služebníka.
Zl 144

Evangelium:
Mk 3,1-6

Církevní kalendář:
sv. Vincenc
Stal se jáhnem v Zaragoze. Za Diokleciánova pronásledování byl se svým biskupem Valeriem vězněn ve Valencii. Tam byl také krutě umučen.
catholica.cz
Joske likes this.
Joske
David sáhl rukou do mošny, vyndal z ní jeden oblázek, vymrštil ho a zasáhl Filišťana do čela. Kámen mu uvázl v čele a on padl tváří na zem.
Reálný historický příběh má také duchovní výklad. Pět nejhladších oblázků z potoka je pět Božích slov. Jedno jediné stačilo, aby smrtelně zasáhlo mysl nepřítele Hospodinova. Boží slovo dává život těm, kteří Boha milují, ale usmrtí všechny odpůrce.
Ostatní …More
David sáhl rukou do mošny, vyndal z ní jeden oblázek, vymrštil ho a zasáhl Filišťana do čela. Kámen mu uvázl v čele a on padl tváří na zem.
Reálný historický příběh má také duchovní výklad. Pět nejhladších oblázků z potoka je pět Božích slov. Jedno jediné stačilo, aby smrtelně zasáhlo mysl nepřítele Hospodinova. Boží slovo dává život těm, kteří Boha milují, ale usmrtí všechny odpůrce.
Ostatní byli zabiti velikým mečem, který vyšel z úst toho, jenž seděl na koni. Zj 19:21a