vi.news
38

Một lần nữa: Phiên bản tiếng Ý của cuốn sách Ratzinger/Sarah bác bỏ Gänswein

Nhà xuất bản người Ý David Cantagalli nói với IlFoglio.it (ngày 22 tháng 1) rằng phần giới thiệu và kết luận của cuốn sách Ratzinger/Sarah về đời độc thân "được viết bởi Hồng Y Sarah và được đọc và …