Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!

Boží slovo na den 2.11. A.D. 2019

Ježíš řekl svým učedníkům: "Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako …
Anna Dagmar likes this.
Theodorá-Máriá likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp

1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
Duše spravedlivých jsou v Boží ruce a nedotkne se jich utrpení. Zdáli se být mrtví v očích pošetilých, jejich smrt se pokládala za neštěstí, za záhubu jejich odchod od nás, v pokoji však přebývají. I když se lidem zdálo, že jsou trestáni, jejich naděje byla plná nesmrtelnosti. Po lehkém trestu …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
www.katolik.cz/kalendar/vypis_lit.asp

1. čtení:
Čtení z knihy Moudrosti.
Duše spravedlivých jsou v Boží ruce a nedotkne se jich utrpení. Zdáli se být mrtví v očích pošetilých, jejich smrt se pokládala za neštěstí, za záhubu jejich odchod od nás, v pokoji však přebývají. I když se lidem zdálo, že jsou trestáni, jejich naděje byla plná nesmrtelnosti. Po lehkém trestu dojdou velkých dobrodiní, vždyť Bůh je pouze zkoušel a shledal, že ho jsou hodni. V tavicím kelímku je zkoušel jako zlato, jako dokonalá oběť se mu zalíbili. V čase, kdy budou odměněni, zazáří, jako jiskry proběhnou obilnými stébly. Budou soudit pohany a ovládnou národy a Pán jim bude navěky králem. Ti, kdo v něj doufali, poznají pravdu, kdo byli věrní, setrvají u něho v lásce, protože popřává svým vyvoleným lásku a smilování.

Mdr 3,1-9

Žalm:
Odp.: Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.

Hospodin je milostivý a spravedlivý, Bůh náš je milosrdný. Hospodin chrání prosté lidi; pomohl mi, když jsem byl v bídě.
Odp.
Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl: "Jsem tak sklíčen!" Pravil jsem ve svém rozrušení: "Každý člověk klame!"
Odp.
Drahocenná je v Hospodinových očích smrt jeho zbožných. Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, rozvázal jsi moje pouta.
Odp.

Žl 116

2. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři (a sestry)! Všichni, kdo se dávají vést Božím duchem, jsou Boží synové. Nedostali jste přece ducha otroctví, že byste museli zase znova žít ve strachu. Dostali jste však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat: "Abba, Otče!" Spolu s naším duchem to potvrzuje sám Duch (svatý), že jsme Boží děti. Jsme-li však děti, jsme i dědici: dědici Boží a spoludědici Kristovi. Musíme ovšem jako on trpět, abychom tak mohli spolu s ním dojít slávy. Jsem totiž přesvědčen, že utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která se zjeví na nás. Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě. Vždyť tvorstvo bylo podrobeno nicotnosti, ale ne z vlastní vůle, nýbrž kvůli tomu, který ho podrobil. Zůstala však tvorstvu naděje, že i ono bude vysvobozeno z poroby porušení a dosáhne svobody ve slávě Božích dětí. Víme přece, že celé tvorstvo zároveň sténá a spolu trpí až doposud. A není samo. I my, ačkoliv už máme první dary Ducha, i my sami uvnitř naříkáme a očekáváme své přijetí za syny, vykoupení našeho těla.

Rim 8,14-23

Evangelium:

Mt 25,31-46

Církevní kalendář:
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Dnešní památka navazuje na včerejší úvahy, týkající se i naší věčnosti. Jde o zemřelé toužící po naší pomoci, aby mohli patřit mezi svaté v nebi. Církev na své zemřelé vždy pamatovala modlitbou a každé slavení mše svaté obsahuje i vzpomínku na mrtvé. Po ustanovení „Všech svatých“ na 1. listopad se v západní církvi následujícího dne pozvolna začala slavit i výroční vzpomínka na zemřelé. Slavení této vzpomínky zavedl v r. 998 benediktinský opat Odilo z Cluny (pam. 1. 1.). Postupně se rozšířila, roku 1300 byla údajně schválena v Římě. V Aragonii toho dne začali kněží slavit tři mše svaté za zemřelé. Papež Benedikt XIV. tento zvyk potvrdil r. 1748. K rozšíření na celou církev došlo až v roce 1915.
Již ve Starém zákoně byly za zemřelé konány modlitby a oběti. Juda Makabejský např. poslal do Jeruzaléma dva tisíce drachem, aby byla vykonána smírná oběť za hřích padlých bojovníků. Modlitba a konání oběti mše svaté jsou jediným cenným darem pro naše zemřelé.

catholica.cz
NO A V 16.STOL. PŘIŠLI NA TO, ŽE BY JIM DUŠIČKY MOHLI PŘINÉST
"MALOU DOMŮ" TAK NA NICH ZAČALI TĚŽIT. :-)
Theodorá-Máriá akou mierou budeme súdiť,i keď sa nám to nepáči,takou mierou nám bude namerané.
Pragmatické zhodnotenie situácie predsa nie je sušenie.