ഫ്രാൻസിസ്: വിവിധ മതങ്ങളെക്കുറിച്ചോർത്ത് “ഭയപ്പെടരുത്“, കാരണം ദൈവം അവ “…

സഭയ്ക്കും മുസ്ലിങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ “സാഹോദര്യം“ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി തൻ്റെ മൊറോക്കോ യാത്രയിൽ, ഏപ്രിൽ 3-ന് നടത്തിയ പൊതു …