പേപ്പൽ കുർബ്ബാനയുടെ സമയത്ത് ദിവ്യകാരുണ്യവുമായി കടന്നുകളഞ്ഞു - ആരും …

വടക്കൻ മക്കെദോനിയയിലെ സ്കോപ്യയിൽ, മെയ് 7-ന്, ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ വിശുദ്ധ കുർബ്ബാന അർപ്പിച്ചപ്പോൾ വൃദ്ധനായ ഒരാൾ ദിവ്യകാരുണ്യം കൈയ്യിൽ …