Boží slovo na den 16.6. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl svým učedníkům: "Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On …
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/NST.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Přísloví.
Toto praví Boží Moudrost: "Hospodin mě vlastnil na počátku svých plánů, od pradávna před svými skutky. Od věčnosti jsem utvořena, od začátku, dříve než povstala země. Než byly propasti jsem se narodila, než byly prameny, bohaté vodou, dříve než byly zaklíněny hory, před pahorky jsem se narodila, …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/NST.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Přísloví.
Toto praví Boží Moudrost: "Hospodin mě vlastnil na počátku svých plánů, od pradávna před svými skutky. Od věčnosti jsem utvořena, od začátku, dříve než povstala země. Než byly propasti jsem se narodila, než byly prameny, bohaté vodou, dříve než byly zaklíněny hory, před pahorky jsem se narodila, dříve než učinil zemi a shromáždění vod, první hroudy země. Byla jsem tam, když rozpínal nebesa, když nad propastí vyměřoval obzor, když na výsostech upevňoval oblaka, když dával sílu pramenům oceánu, když určoval moři jeho meze, aby vody nepřekročily jeho břehy, když upevňoval základy země, tu jsem u něho přebývala jak nejmilejší dítě, den co den jsem byla jeho potěšením, před ním jsem si v každou dobu hrála, hrála jsem si na okruhu jeho země, rozkoší mi bylo stýkat se s lidmi."
Pr 8,22-31

Žalm:
Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi!

Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů,
na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil:
Co je člověk, že na něho myslíš,
co je smrtelník, že se o něho staráš?

Učinils ho jen o málo menším, než jsou andělé,
ověnčils ho ctí a slávou,
dals mu vládnout nad dílem svých rukou,
položils mu k nohám všechno:

Ovce i veškerý dobytek,
k tomu i polní zvířata,
ptáky na nebi a ryby v moři,
vše, co se hemží na stezkách moří.
Zl 8

2. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Jestliže jsme ospravedlněni na základě víry, žijeme v pokoji s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho totiž máme vírou přístup k této milosti a pevně v ní stojíme. Naše chlouba je také v tom, že máme naději dosáhnout slávy u Boha. Ale nejen to! Chlubíme se i souženími. Víme přece, že soužení plodí vytrvalost. Vytrvalost (plodí) osvědčenost, osvědčenost (plodí) naději. Naděje však neklame, protože Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán.
Rim 5,1-5

Evangelium: Jan 16,12-15

Církevní kalendář:
sv. Benno (Zbyněk) (+asi 1106)
Kněžské svěcení přijal jako benediktinský řeholník a v 56 letech byl zvolen biskupem. Věrně vedl 40 let míšeňskou diecézi a při tom se naučil slovanskému jazyku. S neúnavnou trpělivostí a láskou hlásal evangelium i okolním Slovanům. Na území polabských Slovanů stavěl chrámy a podporoval chudé, byl nazván jejich apoštolem. Za války utiskovaných Slovanů proti králi zůstal Benno stranou, a proto jej král uvěznil a poplenil biskupství. Když Benno získal svobodu, napravoval co bylo zničeno. Za roztržek stál věrně při papeži.
více: catholica.cz