Boží slovo na den 8.1. A.D.2020

Ježíš uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře; a začal je poučovat o mnoha věcech. Když se už připozdilo, přistoupili k němu jeho učedníci a řekli: "Toto místo je …
Bratia a sestry and 2 more users like this.
Bratia a sestry likes this.
pokorny likes this.
Joske likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/02vanoce/01_08.htm

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní, milujme se navzájem, protože láska je z Boha, a každý, kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha. Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/02vanoce/01_08.htm

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní, milujme se navzájem, protože láska je z Boha, a každý, kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha. Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. V tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy.
1Jan 4,7-10

Žalm:
Odp: Pane, budou se ti klanět všechny národy země.

Bože, svěř králi svou pravomoc,
svou spravedlnost královskému synu.
Ať vládne tvému lidu spravedlivě,
nestranně tvým ubohým.

Hory přinesou lidu pokoj,
pahorky spravedlnost.
Zjedná právo ubohým z lidu,
pomůže chudákům.

V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje,
dokud nezanikne luna.
Bude vládnout od moře k moři,
od Řeky až do končin země.
Zl 72

Evangelium:
Mk 6,34-44

Církevní kalendář:
sv. Severin (+ca.482)
Přišel hlásat evangelium do údolí Dunaje v bouřlivém údobí častých nájezdů. Postil se a chodil v žíněném oděvu, bos i za mrazu, spal na holé zemi a přebýval v chatrné poustevně. Slovem i příkladem učil křesťanské lásce. S radostí pomáhal chudým a zmírňoval utrpení četným vězňům. Přičiňoval se o vzájemné výměny zajatců. Byla mu nabízena biskupská hodnost, ale ve své pokoře ji nepřijal. Jeho svatost přitahovala i pohany a bludaře z řad barbarů. Založil několik klášterů a v nich se pod jeho vedením vytvářela duchovní armáda, silnější a věrnější než vojska nájezdníků. Je nazýván apoštolem Norika a Panonie.
catholica.cz
Bratia a sestry and 2 more users like this.
Bratia a sestry likes this.
pokorny likes this.
Joske likes this.