Boží slovo na den 6.4. A.D.2020

Šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Betánie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili tam (Ježíšovi) hostinu a Marta obsluhovala. Lazar byl jeden z těch, kteří s ním byli u …
Stylita
sv. Petr Veronský
Petrus Veronensis

6. dubna, připomínka
Postavení: řeholní kněz a kazatel, mučedník OP
Úmrtí: 1252
Patron: dominikánů; Cremony; Lombardie i vévodství Modeny; šestinedělek a ochránce proti bolestem hlavy; též v bouři a nepohodě a jako orodovník za úrodu
Atributy: dominikán,často s prstem na ústech vyzývající k tichu,s ránou v hlavě a s nožem nebo mečem

Narodil se asi v roce 1205…More
sv. Petr Veronský
Petrus Veronensis

6. dubna, připomínka
Postavení: řeholní kněz a kazatel, mučedník OP
Úmrtí: 1252
Patron: dominikánů; Cremony; Lombardie i vévodství Modeny; šestinedělek a ochránce proti bolestem hlavy; též v bouři a nepohodě a jako orodovník za úrodu
Atributy: dominikán,často s prstem na ústech vyzývající k tichu,s ránou v hlavě a s nožem nebo mečem

Narodil se asi v roce 1205 ve Veroně rodičům, kteří patřili k sektě albigenských bludařů. Díky tomu, že školy ve městě byly jen katolické, Petr poznal pravou víru a přilnul k ní. Při jednom setkání se strýcem přiznal, že se ve škole učí Vyznání víry, načež se strýc rozlítil, že svět nepochází od Boha, ale od ďábla a byl pak přemlouvat rodiče, aby ho vzali ze školy. Ti snad na něj příliš nedali.
Později Petr odešel na vyšší školu v Bologni. Pravou zbožnost i čistotu srdce si stále uchovával. V 16 letech vstoupil v Bologni do dominikánského řádu, přibližně v době, kdy jeho zakladatel Dominik zemřel.
Svědomitě dbal řeholních pravidel. Dokonce se prý postil a činil pokání nad rozumnou míru až z toho onemocněl, ale dál se pak již řídil rozumem, aby byl schopen dostát všem povinnostem, které mu měly nastat. Připravoval se na kazatelskou činnost zejména proti bludům Albigenských a Valdenských.
Jednou byl nařčen z nějakého závažnějšího přestupku, kterého se nedopustil. Převor ho v té věci vyslýchal a on místo toho, aby se bránil pokorně odpověděl: "Jsem velký hříšník a podrobím se jakémukoliv pokání." Převor to měl za přiznání a poslal ho vykonávat pokání do jiného kláštera. Petr vše trpělivě snášel. Až snad po třech měsících si posteskl Ježíši s dotazem, proč dopouští, aby byl nespravedlivě odsuzován? A hned nato vnímal odpověď: "A co jsem učinil já, že mne přibili na kříž? Nebuď malomyslným a uč se trpělivě ode mne!" Od té chvíle chtěl Petr snášet utrpení, aby se Ježíši alespoň trochu připodobnil. Jeho nevina však vyšla záhy najevo a bratři si ho velmi začali vážit.
Petr začal zastávat vysoké úřady. Byl jmenován inkvizitorem pro oblast Milána a jeho působnost se rozšířila. Mimo jiné byl snad i převorem v Comu, v Piacenze a pro své vlohy a vzdělání papežským vyslancem. Po severní a střední Itálii působil jako úspěšný kazatel. Byl si vědom toho, že na něj byli najati vrahové a zmínil se o tom i v kázání s dodatkem, že mu nemohou více prospět, než když mu poskytnou možnost pro víru v Krista obětovat život. V sobotu po svátcích, když se vracel ještě s jedním řeholním bratrem z Coma do Milána, byl napaden dvěma nájemnými vrahy. První zaútočil sekerou na jeho hlavu a Petr naposled vyznal svou víru, odevzdávaje duši Bohu. Od druhého zákeřníka byl ještě proboden dýkou. Pobodán byl i doprovázející bratr Dominik, který prý zemřel až po několika dnech.
Tělo mučedníka Petra bylo přeneseno do Milána a pohřbeno v chrámě sv. Eustorgia. Na jeho hrobě se udály mnohé zázraky a již v roce 1253 byl kanonizován papežem Inocencem IV.
catholica.cz
Dana22
List pátra Martina k Veľkému týždňu: Nesme Kristov kríž s radosťou

acn-slovensko.org/pater-martin-k-…
ľubica
ten páter je mimo a totálne.... je to podla porekadla: Sýty hladnemu neveri.... ano on knaz sa usmieva, pretože prijima kazdy den Eucharistiu,,,, a nam žela nesme Kríž s radosťou.... lenže dokedy? do konca apríla? do konca mája. alebo až po dovolenke v septembri...? v novembri-- ALE TEN KRIZ sa bude stupnovat!!! KRIZOVA CESTA JE KRACANIE! a stale strmšie, stále namahavajšie!!! Pridu dalsie …More
ten páter je mimo a totálne.... je to podla porekadla: Sýty hladnemu neveri.... ano on knaz sa usmieva, pretože prijima kazdy den Eucharistiu,,,, a nam žela nesme Kríž s radosťou.... lenže dokedy? do konca apríla? do konca mája. alebo až po dovolenke v septembri...? v novembri-- ALE TEN KRIZ sa bude stupnovat!!! KRIZOVA CESTA JE KRACANIE! a stale strmšie, stále namahavajšie!!! Pridu dalsie obmedzenia! Povinne očkovanie! Povinne testovanie! SLEDOVANIE CEZ MOBILY UZ BEZI DAVNO!!!! NACO si sem DANA dala tento článok??? Ty sa dokážes usmievat, ved teraz je to velmi tazke, lebo KBS nas ako veriacich zradila:! Okrem jedného, ktory na plne usta povedal ::Duchovné povzbudenie trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha v čase epidémi...
Kolko veriacich pristupilo toho roku k spovedi k Velkej Noci Dana? Kde zije ten páter??? Len diabol má radosť z toho odrezania pastierov od oviec!!! a ešte aj tito:
Eštébaci špicľujú po kostoloch a udávajú kňazov ako za vlády ÚV KSČ. Ale to, že v supermarketoch.....
prosim ta nedavaj sem takéto pokrytecké slova knaza, pravy pastier hovori pravdu a nemota medove motuzy pod fúzy: SME PRENASLEDOVANI DANA!!!
Dana22
..a ideológovia pokračujú..
HBO podporuje genderideológiu.
petícia proti

www.returntoorder.org/…/protest-hbo-ser…
ľubica
Zedad
Marie vzala libru drahocenného oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a utřela mu je svými vlasy. Dům se naplnil vůní toho oleje.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/03pust/06_01.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toto praví Hospodin: Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo. Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo. …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/03pust/06_01.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toto praví Hospodin: Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo. Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo. Nezeslábne, nezmalátní, dokud nezaloží na zemi právo. Ostrovy čekají na jeho nauku. Tak praví Bůh, Hospodin, který stvořil nebe a roztáhl je, rozprostřel zemi s tím, co na ní roste, lidem na ní dává život a dech těm, kteří po ní chodí: „Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti, vzal jsem tě za ruku, utvořil jsem tě a ustanovil tě (prostředníkem) smlouvy lidu a světlem národů, abys otevřel oči slepým, abys vyvedl vězně ze žaláře a z věznice ty, kdo bydlí ve tmách.“
Iz 42,1-7

Žalm:
Hospodin je mé světlo a má spása.

Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál?
Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl?

Když na mě útočí zločinci, aby hryzli mé tělo,
moji protivníci a nepřátelé klopýtají a klesají.

I když se proti mně utáboří vojsko,
nevyděsí se mé srdce,
když proti mně vypukne válka,
jsem pln důvěry.

Věřím, že uvidím blaho od Hospodina
v zemi živých!
Důvěřuj v Hospodina, buď silný,
ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!
Zl 27

Evangelium:
Jan 12,1-11

Církevní kalendář:
blah. Notker Balbulus
Notkerus Balbulus
6. dubna, připomínka
Postavení: mnich OSB
Úmrtí: 912
Patron: dětí s vadou v řeči a hudebníků
Atributy: benediktinský mnich a mlýnské kolo

Narodil se kolem roku 840 v Heiligau (přejmenovaném na Elgg) u St. Gallenu ve Švýcarsku. Pro trvalou vadu v řeči byl svými vrstevníky v dětství posmíván a dostal přezdívku Balbulus - koktavý. Ale nikterak nezatrpkl, byl pokorný a skromný a dosáhl nadprůměrného vzdělání. V St. Gallen vstoupil do svatohavelského benediktinského kláštera. Pečoval tam o knihovnu, rozšiřoval si vědomosti a byl jmenován vedoucím klášterní školy, kterou přivedl k rozkvětu. Byl také hudebníkem a básníkem. Zabýval se i studiem života světců a psal o nich. Mnozí lidé u něj hledali pomoc a nemocní prosili o jeho návštěvu.
Pro jeho laskavost, učenost a moudrost jej snad Karel III. učinil svým duchovním rádcem. Dvorní kaplan jej však prý při společné návštěvě pohrdlivým způsobem označil jako nejučenějšího z celé říše a hned dodal, že mu dá otázku, na které jeho moudrost ztroskotá. Povýšeně ho pak požádal, aby odpověděl, co zrovna Pán Bůh v nebi dělá? A Notker pohotově řekl: "Dělá to, co dělal vždy: pokorné povyšuje a pyšné ponižuje." Dvořané se zasmáli a dvorní kaplan se studem odešel. Při odjezdu se mu splašil kůň a řeholníci ho zraněného odnesli do kláštera. Pro nehojící se nohu vyzvali nemocného kaplana, aby, chce-li se uzdravit, poprosil dobrého Notkera o odpuštění a požehnání. Kaplanovi v tom ale bránila pýcha. Teprve až se bolesti v noze hodně zvětšily, s nářkem poprosil, aby mu Notkera zavolali. Světec mu požehnal, pomodlil se za něj a kaplan byl během několika málo dní prý uzdraven nejen na těle, ale i na duši.
Notker se proslavil různými skladbami. Napsal pojednání "De musica et symphonica" i "Knihu sekvencí" a složil také píseň "Media vita in morte sumus," která se stala válečnou písní křižáků. Jeho melodie k svatodušnímu zpěvu je rytmizována taktem klepotu mlýnského kola, proto je u něj např. od Ludvíka Seitze zobrazen. V roce 1512 byl blahořečen od Julia II.
catholica.cz