vi.news
22

Không thương xót: Tổng thượng cấp Dòng tên trục xuất tu sĩ Dòng Tên 95 tuổi

Thượng cấp của Dòng Tên, Cha Arturo Sosa, một người bảo vệ tư tưởng thương xót của Giáo hoàng Francis, đã trục xuất Cha xứ dòng Tên người Chile, Leonel Ibacache Ortiz ra khỏi tổ chức và chức tư tế. …