vi.news
63

Hồng Y Kasper: Francis muốn "thay đổi" Giáo hội, cho phép thụ phong nữ giới

Francis tin chắc rằng "Chúa Thánh Thần" đã kêu gọi ngài ta "thay đổi" Giáo hội, Hồng y Walter Kasper nói với RelintoDigital.org (ngày 6 tháng 12). Ông tin rằng Francis sẽ bãi bỏ độc thân linh mục …