Boží slovo na den 25.3. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Lukáše. Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala…
Blokuješ mne Bohumilo, takže nemohu psát pod tvůj komentář. Nicméně tvrdit, zda něco vědí římští katolíci je poněkud zavádějící a hlavně paušální tvrzení. Nebuď prosím zlá. Kriteria spásy jsou zřejmá a každý věřící člověk v Krista má šanci, má velkou šanci nalézt cestu k Němu. Nebuď pro jiné tmou, ale světlem a dobrou solí... Zkus se třeba podělit o to, jak to chápeš ty, jako registrace, která …More
Blokuješ mne Bohumilo, takže nemohu psát pod tvůj komentář. Nicméně tvrdit, zda něco vědí římští katolíci je poněkud zavádějící a hlavně paušální tvrzení. Nebuď prosím zlá. Kriteria spásy jsou zřejmá a každý věřící člověk v Krista má šanci, má velkou šanci nalézt cestu k Němu. Nebuď pro jiné tmou, ale světlem a dobrou solí... Zkus se třeba podělit o to, jak to chápeš ty, jako registrace, která se účastní diskuze zde. Stejně tak je zlé, pokud paušálně tvrdíš, že někdo nezná Písmo svaté... Velmi rád, skutečně velmi rád si poslechnu výklad co si pod tím představuješ ty a hlavně jak se z tohoto pochopení žije... Děkuji.
Bohumila likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/03_25.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Hospodin promluvil k Achazovi (skrze proroka Izaiáše): „Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, ať hluboko v podsvětí, či nahoře na výšinách!“ Achaz však řekl: „Nebudu žádat, nebudu pokoušet Hospodina.“ Tu pravil Izaiáš: „Slyšte tedy, Davidův dome! Nestačí vám omrzovat lidi, že …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/03_25.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Hospodin promluvil k Achazovi (skrze proroka Izaiáše): „Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, ať hluboko v podsvětí, či nahoře na výšinách!“ Achaz však řekl: „Nebudu žádat, nebudu pokoušet Hospodina.“ Tu pravil Izaiáš: „Slyšte tedy, Davidův dome! Nestačí vám omrzovat lidi, že omrzujete i mého Boha? Proto vám dá znamení sám Pán: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel (to je `Bůh s námi').“
Iz 7,10-14

Žalm:
Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

V obětních darech si nelibuješ,
zato jsi mi otevřel uši.
Celopaly a smírné oběti nežádáš,
tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím.

Ve svitku knihy je o mně psáno.
Rád splním tvou vůli, můj Bože,
tvůj zákon je v mém nitru.“

Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění,
svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine!

Nenechal jsem si pro sebe tvou spravedlnost,
o tvé věrnosti a pomoci jsem mluvil,
nezatajil jsem tvou lásku
a tvou věrnost před velkým shromážděním.
Zl 40(39)

2. čtení:
Čtení z listu Židům.
Krev býků a kozlů nemůže hříchy odstranit. A tak (Kristus), když přicházel na svět, řekl: `Dary ani oběti jsi nechtěl, ale připravils mi tělo. V celopalech a v obětech za hřích jsi neměl záliby. Proto jsem řekl: Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli, jak je to o mně psáno ve svitku knihy.' Po prvních slovech: `dary ani oběti, celopaly ani oběti za hřích jsi nechtěl a neměls v nich zálibu' – a přece to (všechno) se obětuje podle Zákona – hned dodává: `Tady jsem, abych plnil tvou vůli.' To první ruší, aby ustanovil to druhé. A touto `vůlí' jsme posvěceni obětováním těla Ježíše Krista jednou provždy.
Zid 10,4-10

Evangelium: Lk 1,26-38

Církevní kalendář:
Slavnost Zvěstování Páně
Při dnešní liturgické slavnosti se slaví nejpodivuhodnější a nejpamátnější okamžik - vtělení Krista v Marii z Nazaretu, kterou si vyvolil nebeský Otec za matku pro svého Syna. Pravý Bůh přijal naši přirozenost a Maria, skvoucí se čistotou, obdržela po svém souhlasu důležitou roli spolupracovnice v Božím plánu spásy.
Boží Syn, náš Vykupitel, stal se jedním z nás, abychom my měli účast na jeho božství.
catholica.cz