Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

Boží slovo na den 17.2. A.D.2020

Přišli farizeové a začali se přít s (Ježíšem); žádali od něho znamení z nebe, aby ho pokoušeli. Zhluboka vzdychl a řekl: „Proč toto pokolení žádá znamení? Amen, pravím vám: Tomuto pokolení žádné …
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/06_01.htm

1. čtení:
Začátek listu svatého apoštola Jakuba.
Jakub, služebník Boha a Pána Ježíše Krista, (posílá) pozdrav dvanácti kmenům rozptýleným v cizině. Velmi se z toho radujte, moji bratři, když se octnete ve všelijakých zkouškách. Víte, že zkouška vaší víry vede k vytrvalosti. S vytrvalostí ať je spojeno dílo dokonalé, abyste …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/06_01.htm

1. čtení:
Začátek listu svatého apoštola Jakuba.
Jakub, služebník Boha a Pána Ježíše Krista, (posílá) pozdrav dvanácti kmenům rozptýleným v cizině. Velmi se z toho radujte, moji bratři, když se octnete ve všelijakých zkouškách. Víte, že zkouška vaší víry vede k vytrvalosti. S vytrvalostí ať je spojeno dílo dokonalé, abyste byli dokonalí, nic vám nescházelo a v ničem abyste nezůstávali pozadu. Když je někdo z vás pozadu v moudrosti, ať prosí Boha, a bude mu dána, protože (Bůh) všem dává štědře a bez vyčítání. Jen ať prosí s důvěrou a vůbec nepochybuje! Neboť kdo pochybuje, podobá se mořskému vlnobití: vítr jím zmítá sem a tam. Takový člověk se nesmí domnívat, že něco od Pána dostane. Je to muž obojaký, nestálý ve všem svém počínání. Když je některý bratr v nízkém postavení, ať je hrdý na svou vznešenost, a bohatý zase na svou nízkost, protože pomine jako květ trávy: vyjde palčivé slunce a sežehne trávu, její květ opadne, a je po celé její kráse. Tak vezme za své i všecko to, co bohatý člověk podniká.
Jak 1,1-11

Žalm:
Ať se mi dostane tvého slitování, Hospodine, abych byl živ.

Bloudil jsem před svým pokořením,
nyní však dbám na tvůj výrok.

Jsi dobrotivý a prokazuješ dobrodiní,
nauč mě svým příkazům.

Dobře mi, že jsem byl pokořen,
abych se naučil tvým příkazům.

Lepší je pro mě zákon tvých úst
než tisíce ve zlatě a stříbře.

Vím, Hospodine, že spravedlivá jsou tvá rozhodnutí,
že jsi mě pokořil podle práva.

Ať je mi útěchou tvé milosrdenství,
jak jsi slíbil svému služebníku.
Zl 119

Evangelium:
Mk 8,11-13

Církevní kalendář:
sv. Alexius a druhové (+1310)
Sedm vážených Florenťanů žilo v chudobě a kajícnosti na Monte Senario s úsilím žít svatě a druhým pomáhat na cestě k svatosti. Založili řád zasvěcený mariánské zbožnosti, který obdržel název "Služebníci Panny Marie" čili "Servité". Kromě Alexeje, který chtěl zůstat pouhým řeholním bratrem, všichni byli vysvěceni na kněze. Řád je dnes rozšířen téměř v celé Evropě i v jižní Africe, v Austrálii a v Americe.
catholica.cz/index.php