Language
32
vi.news

Cố vấn Vatican đáng nghi đưa ra những tuyên bố đáng nghi về "các nữ phó tế"

Phụ nữ đã phục vụ trong thiên niên kỷ đầu tiên với tư cách là phó tế "trong vai trò bí tích", Phyllis Zagano tuyên bố trước AmericaMagazine.org (15 tháng 1). Zagano là một nhà thần học người Mỹ bất …
vi.news mentioned this post in Đa số các Giám mục Hoa Kỳ sẽ thụ phong Phụ nữ [một cách không hợp lệ].