Boží slovo na den 29.3.2020

Byl jeden nemocný, Lazar z Betánie, vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. To byla ta Marie, která pomazala Pána olejem a utřela mu nohy svými vlasy. Ten nemocný byl její bratr Lazar. …
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/03pust/05_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Toto praví Hospodin Bůh: „Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. Tu poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás ven, můj lide! Vdechnu vám svého ducha a ožijete, usídlím vás ve vaší zemi, a tak poznáte, že já, Hospodin, …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/03pust/05_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Ezechiela.
Toto praví Hospodin Bůh: „Hle, já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z nich, můj lide, a přivedu vás do izraelské země. Tu poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás ven, můj lide! Vdechnu vám svého ducha a ožijete, usídlím vás ve vaší zemi, a tak poznáte, že já, Hospodin, jsem to řekl a vykonal“ – praví Hospodin.
Ez 37,12-14

Žalm:
U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení.

Z hlubin volám k tobě, Hospodine,
Pane, vyslyš můj hlas!
Tvůj sluch ať je nakloněn
k mé snažné prosbě!

Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine,
Pane, kdo obstojí?
Ale u tebe je odpuštění,
abychom ti mohli v úctě sloužit.

Doufám v Hospodina,
duše má doufá v jeho slovo,
má duše čeká na Pána
více než stráže na svítání.

Více než stráže na svítání
ať čeká Izrael na Hospodina,
neboť u Hospodina je slitování,
hojné je u něho vykoupení.
On vykoupí Izraele
ze všech jeho provinění.
Zl 130(129)

2. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
(Bratři!) Ti, kdo žijí svému tělu, nemohou se líbit Bohu. Ale vy žijete ne podle těla, nýbrž podle Ducha, jestliže skutečně ve vás přebývá Duch Boží. Kdo totiž nemá Kristova Ducha, ten není jeho. Je-li však ve vás Kristus, tělo je podrobeno smrti kvůli hříchu, ale duch je (plný) života, protože je ospravedlněn. A když sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, probudí k životu i vaše smrtelná těla svým Duchem, který sídlí ve vás.
Rim 8,8-11

Evangelium:
Jan 11,1-45

Církevní kalendář:
bl. Ludolf (Slavomil) (+1250)
Pochází ze Saska. Podle spisu M. Liptovské žil nejprve v premonstrátském řádu, stal se knězem a v roce 1236 biskupem v Ratzeburgu (Ratiboři) v Německu. V modlitbách i slovech usiloval uchránit svou diecézi od bludů a cizích nedobrých vlivů. Vedl bezúhonný život a statečně obhajoval církevní práva. Vzepřel se svému vévodovi Albrechtu Saskému, kvůli jeho neoprávněnému nároku na církevní majetek. Ten jej nechal uvěznit a ve vězení s ním zacházet tak zle, že na následky brzy po propuštění ve Wismaru zemřel.
catholica.cz