vi.news
35

Hồng Y McCarrick yếu đuối

Hồng Y Theodore McCarrick "hiện tại rất yếu đuối" và bây giờ "ông thường xuyên đi xưng tội" - một tác giả của blog Mundabor (ngày 12 tháng 3) đã viết dựa trên một thông tin mà ông nhận được. Khi …