Đức Hồng Y thứ hai "có tội" mà không phạm tội: "Tôi không thể thấy tội lỗi của tôi"

Đức Hồng y Philippe Barbarin, Pháp, đã nhận án tù treo sáu tháng vào ngày 7 tháng 3 vì đã thất bại trong việc báo cáo những vụ lạm dụng của Cha Bernard Preynat. Tất cả các vụ lạm dụng đã xảy ra trước…