ekans
522627

Protože tedy zchytralost modernistů (tak jsou totiž právem nazýváni) spočívá v tom, že své nauky …

"Neomylnost, kterou božský Vykupitel chtěl dát své Církvi při rozhodování v nauce o víře a mravech, má takový rozsah jako poklad božského zjevení, který nutno uchovávat a věrně vykládat. Tyto …
ekans
Protože tedy zchytralost modernistů (tak jsou totiž právem nazýváni) spočívá v tom, že své nauky nepředkládají pohromadě, ale rozptýleně, jako by ani k sobě nepatřily a zdály se jen dvojsmyslné a neurčité, ač jsou ve skutečnosti jednoznačné a souvislé, bude záhodno, ctihodní bratři, napřed tyto nauky shrnout, abychom pak objevili příči- ny těchto bludů a předepsali léky na odvrácení zkázy. …More
Protože tedy zchytralost modernistů (tak jsou totiž právem nazýváni) spočívá v tom, že své nauky nepředkládají pohromadě, ale rozptýleně, jako by ani k sobě nepatřily a zdály se jen dvojsmyslné a neurčité, ač jsou ve skutečnosti jednoznačné a souvislé, bude záhodno, ctihodní bratři, napřed tyto nauky shrnout, abychom pak objevili příči- ny těchto bludů a předepsali léky na odvrácení zkázy. Abychom však v této složité záležitosti řádně postupovali, je nutno především upo- zornit na to, že každý modernista hraje několik úloh, které stále směšuje. Jsou to úlohy filosofa, věřícího, teologa, historika, apologety a obnovovatele. Kdo chce správně po- znat jejich naukovou soustavu a pochopit její předpoklady a důsledky, musí všechny tyto úlohy přesně rozeznat. z encykliky svatého Pia X. Pascendi Dominici Gregis
Marian Kuffa, Inoverci idú cestou do neba (heréza)
ekans
už nevíte co by jste katolíkom vrazili do úst Modlitba pred vstupom na internet
7 more comments from ekans
ekans
to bude vážné, v takovém rozpoložení jsem vdp. eště nevidel Marián Kuffa a Erik Zbiňovský: Príďťe sa modliť!
Theodorá-Máriá likes this.
ekans
ekans
K tobě, svatý Josefe, ve své tísni se utíkáme,
a jako jsme vzývali o pomoc tvou nejsvětější snoubenku,
tak i od tebe s důvěrou žádáme ochranu.

Pro lásku, jež tě s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou pojila,
a pro otcovskou lásku, s jakou jsi Ježíška objímal,
pokorně prosíme,
shlédni milostivě na dědictví, které Ježíš Kristus získal svou krví,
a našim potřebám svou mocí a pomocí přispívej.

Proz…More
K tobě, svatý Josefe, ve své tísni se utíkáme,
a jako jsme vzývali o pomoc tvou nejsvětější snoubenku,
tak i od tebe s důvěrou žádáme ochranu.

Pro lásku, jež tě s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou pojila,
a pro otcovskou lásku, s jakou jsi Ježíška objímal,
pokorně prosíme,
shlédni milostivě na dědictví, které Ježíš Kristus získal svou krví,
a našim potřebám svou mocí a pomocí přispívej.

Prozíravý strážce Svaté Rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše Krista.
Odvrať od nás, nejlaskavější otče, všelikou nákazu bludů a mravní zkázy.
Přemocný ochránce náš, milostivě nám s nebe pomáhej v tomto boji s mocí temnot;
a jako jsi kdysi Ježíška z největšího nebezpečí života vysvobodil,
tak chraň i dnes svatou Církev Boží od úkladů jejích nepřátel a ode všeho protivenství;
nás pak všechny ustavičně ochraňuj,
abychom podle tvého příkladu a s tvou pomocí svaté žili, zbožně zemřeli a věčné blaženosti v nebesích dosáhli.

Amen.

VLADYKOVÉ BKP - METODĚJ-TIMOTEJ NEJEN O VĚCECH VÍRY
Mates5485 likes this.
ekans
modernista brnká na tradičním nástroji Blahoslavený Karol I. Habsburský a Fatima
ekans
paní Chrástecká, já nikoho neblokuju VLADYKOVÉ BKP - METODĚJ-TIMOTEJ NEJEN O VĚCECH VÍRY
ekans
Mates5485 likes this.
ekans
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
ela111 likes this.
Drísty aj satan vie robiť zázraky a uzdravovať falošné na krátky určitý čas pod zásterkou "dobra" a vie si hocijakú podobu zobrať.
ekans likes this.
ekans
šílení charismatici Medžugorie v pravdivom svetle
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
ela111 likes this.
2 more comments from ekans
ekans
ekans
ela111 likes this.
ekans
14 more comments from ekans
ekans
ekans
ekans
ekans
ekans
ekans
ekans
ekans
ekans
Mates5485
bohjeziskristuscirkevmatka.wordpress.com/…/panna-maria-v-b…

Už vidno,že čo dal odkaz peterskala
Peter(skala)

včera

Panna Mária v Brazílii nás vyzýva k jednote s pápežom Františkom
bohjeziskristuscirkevmatka.wordpress.com/…/panna-maria-v-b…

Vidno,že to posolstvo a zjavenie je falošné. Určite by Panna Mária "povedala" buďte zjednotení s pápežom františkom bergoliom,ktorý je teraz pohan už to …More
bohjeziskristuscirkevmatka.wordpress.com/…/panna-maria-v-b…

Už vidno,že čo dal odkaz peterskala
Peter(skala)

včera

Panna Mária v Brazílii nás vyzýva k jednote s pápežom Františkom
bohjeziskristuscirkevmatka.wordpress.com/…/panna-maria-v-b…

Vidno,že to posolstvo a zjavenie je falošné. Určite by Panna Mária "povedala" buďte zjednotení s pápežom františkom bergoliom,ktorý je teraz pohan už to vystupňoval a ukázal na najvyššie levely amazonskou synodou a mnoho ďalšími vecami od jeho "nástupu" za pápeža. Čo bude do budúcna ? Zachvíľu zruší celibát atď. čo tak ničí cirkev a spája celosvetovo všetky sekty a náboženstvá a v posolstve bude :aj tak buďte s ním.
ľubica likes this.
Mates5485
Máme byť v jednote s Cirkvou a pravým,správnym pápežom od Boha zmýšľajúci s katechizmom pravým a nie svetským a moderným,ktorý vedie ovečky do záhuby.
Nikdy Panna Mária nehovori konkrétne mená,priezviska atď rovno adresa kde sa nachádza.
Pravda bude skryta and one more user like this.
Pravda bude skryta likes this.
ľubica likes this.
zaba likes this.
Mates5485
Pekne napísané a skutočná pravda. Mnohí ľudia aj tak nepochopia čo už.
ekans likes this.
Mates5485 likes this.
ekans
zde jeden v přímém přenosu

sdílel odkaz.
1 hod

Dôležitosť častého svätého prijímania

(z pripravovaného článku)

Sväté prijímanie označujeme aj ako Najsvätejšiu sviatosť oltárnou. Najsvätejšiu preto, lebo je v nej osobne prítomný, hoci skrytý, sám Pán Ježiš, Darca svätosti a spásy. Katolíci nemajú nič vzácnejšie, cennejšie a svätejšie, ako je Sviatosť oltárna. Bez nej by sa komunita …More
zde jeden v přímém přenosu

sdílel odkaz.
1 hod

Dôležitosť častého svätého prijímania

(z pripravovaného článku)

Sväté prijímanie označujeme aj ako Najsvätejšiu sviatosť oltárnou. Najsvätejšiu preto, lebo je v nej osobne prítomný, hoci skrytý, sám Pán Ježiš, Darca svätosti a spásy. Katolíci nemajú nič vzácnejšie, cennejšie a svätejšie, ako je Sviatosť oltárna. Bez nej by sa komunita katolíkov sveta ani nemohla nazvať Cirkvou v pravom zmysle slova. Bola by na úrovni protestantských spoločenstiev, ktoré síce v Krista veria, ale sú ochudobnené o to najcennejšie, možnosť zjednotiť sa so Spasiteľom prijímaním jeho pravého Tela a Krvi.

Tak ako rastlinstvo potrebuje pre svoj rast a existenciu živiny a vodu, tak ako živočíšstvo potrebuje pre svoju existenciu tuhú a tekutú potravu, tak ako ľudské telo potrebuje pre život pokrm a nápoj, tak aj ľudská duša potrebuje pre svoj rast a existenciu sýtiť sa Telom a Krvou Pána. Preto Ježiš Kristus veľmi túžil dať veriacim k dispozícii veľkonočnú hostinu, aby sa duše veriacich mohli sýtiť Kristovým Telom a Krvou aby sa , tak napĺňali milosťou a dostávali závdavok budúcej slávy! Toto bol jeden z najvážnejších stimulov, ktorý viedol Ježiša Krista k rozhodnutiu ustanoviť svätú Eucharistiu!

Sv. Lev Veľký napísal: „Naša účasť na Kristovom tele a na jeho krvi nesmeruje k ničomu inému, než aby sme sa stali tým, čo požívame.“

Požívanie Eucharistie nám, veriacim katolíkom, pomáha postupne sa premieňať na Telo a Krv Kristovu, pretože sväté prijímanie vytláča z človeka to pozemské a napĺňa ho nebeskou milosťou. Čiže požívaním Kristovho Tela a Krvi v nás samých rastie Kristus. Ak prijímam Krista v Eucharistii, Boh vo mne rastie a potláča moje úbohé, nehodné, hriešne ľudské ja. V tom je najvyššie dobrodenie Eucharistie. Človek, ktorý s úprimnou túžbou často prijíma Telo a Krv Pána, je čoraz menej ľudský a čoraz viac božský. Práve prístup k svätému prijímaniu veriacich je istým rozlišovacím znakom medzi tábormi konzervatívnych a ultrakonzervatívnych katolíkov.

Konzervatívny katolík sa vyznačuje tým, že považuje sväté prijímanie za veľmi dôležitú súčasť svätej omše. Riadi sa pritom učením Druhého vatikánskeho koncilu, ktorý odporúča veriacim plnú účasť na svätej omši, spočívajúcu v tom, že po kňazovom prijímaní sami veriaci prijímajú Telo Pánovo z tej istej Obety. (Porov. Sacrosanctum concilium, č. 55)

A v zmysle učenia Druhého vatikánskeho koncilu patrí sväté prijímanie veriacich k plnej účasti na svätej omši. Bez svätého prijímania nie je účasť na svätej omši úplná.

Tento postoj je však diametrálne odlišný od postoja ultrakonzervatívnych katolíkov. Ak si dáte tú námahu a prezriete si ultrakonzervatívne katolícke blogy, predovšetkým REX!, Krása liturgie, prípadne niektoré iné, budete šokovaní jednou skutočnosťou. Na týchto blogoch je nesmierne množstvo článkov o svätej omši, avšak o mimoriadnej dôležitosti svätého prijímania veriacich tam nie je takmer nič. Ako keby na svätej omši nijaké sväté prijímanie veriacich ani nebolo! Ultrakonzervatívni katolíci ho jednoducho ignorujú. Blog Krása liturgie dokonca uvádza, že „prijímanie veriacich samo o sebe nie je podstatnou časťou omše. Je to vlastne akýsi prívesok, ktorý stojí mimo samotnú omšu... Omša svätá môže úplne legitímne prebehnúť i bez prijímania ľudu, práve tak ako môže prijímanie ľudu prebehnúť bez svätej omše.“ (Druhý confiteor – ano či ne? In: Krása liturgie. Dostupné na internete: l.facebook.com/l.php)

Na tomto tvrdení je však pravdivá len polovica. Zaiste je pravdou, že veriaci nemusia prijímať na každej svätej omši. Veď napokon sú aj sväté omše bez účasti ľudu a pri takých veriaci ani nemôžu prijímať, a to z jedného jednoduchého dôvodu. Nijakí veriaci tam totiž nie sú. Koncilový dekrét Presbyterorum ordinis rieši aj svätú omšu bez účasti ľudu:

„V tajomstve eucharistickej obety, pri ktorej kňazi plnia svoje najdôležitejšie poslanie, sa neprestajne koná dielo nášho vykúpenia (Porov. Missale Romanum, Modlitba nad obetnými darmi 9. nedele po Turícach), preto sa im vrelo odporúča, aby ju prinášali každodenne: veď eucharistická obeta je vždy úkonom Krista a Cirkvi („Každá omša, i keď ju kňaz slúži súkromne, predsa nie je súkromnou záležitosťou, ale úkonom Krista a Cirkvi. A Cirkev je naučená obetovať samu seba ako všeobecnú žertvu s obetou, ktorú prináša, a uplatňuje jedinú a nekonečnú vykupiteľskú účinnosť obety kríža na spásu celého sveta. Lebo každá svätá omša, ktorá sa slávi, nie je obetovaná iba za spásu niektorých, ale za spásu celého sveta… Preto otcovsky a vrelo odporúčame kňazom, … nech každodenne dôstojne a nábožne slúžia svätú omšu“: PAVOL VI., encyklika Mysterium fidei, 3. septembra 1965: AAS 57 (1965), s. 761 – 762. Porov. DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL, konštitúcia o posvätnej liturgii Sacrosanctum concilium, 26 a 27: AAS 56 (1964), s. 107), i vtedy, keď na nej nemôžu byť prítomní veriaci.“ (Presbyterorum ordinis, 13)

Takisto je pravdou, že veriaci môžu prijímať Eucharistiu aj mimo svätej omše. Lenže tieto výnimočné okolnosti nič nemenia na učení Katolíckej cirkvi od najstarších čias o nespochybniteľnej dôležitosti podávania svätého prijímania veriacim počas svätej omše čo najčastejšie, najlepšie dennodenne.

Tridentský koncil veľmi dôrazne vyzýval, „aby pri každej omši prítomní veriaci prijímali Eucharistiu nielen duchovne, ale aj sviatostne, aby im tak vzišiel hojnejší úžitok z tejto najsvätejšej obety.“ (Tridentský koncil, sessio XXIl, Doctrina de sacrificio Missae, can. 6)

Aj svätý Pius X. prostredníctvom dekrétu Sacra Tridentina Synodus z 20. decembra 1905 požadoval časté, ba dokonca každodenné sväté prijímanie veriacich. (Porov. Pius X.: Sacra Tridentina Synodus)

A pápež Pius XII. v encyklike Mediator Dei zdôrazňuje, že Matka Cirkev majúc záujem na tom, aby sme účinnejšie cítili v sebe ustavičný úžitok vykúpenia, „opakuje všetkým svojím synom pozvanie Krista Pána: »Vezmite a jedzte... toto robte na moju pamiatku« (1 Kor 11, 24)... Ba i náš nesmrteľný predchodca Benedikt XIV., aby sa lepšie a jasnejšie prejavila účasť veriacich na tej istej božskej obeti prijatím Eucharistie, chváli zbožnosť tých, ktorí nielen túžia sýtiť sa nebeským chlebom, keď sú prítomní na omšovej obeti, ale radšej chcú požívať hostie konsekrované v tej istej obeti, hoci, ako sám prehlasuje, sa zúčastníme opravdivej a skutočnej obeti aj keď sa jedná o eucharistický chlieb už predtým riadne konsekrovaný.“ (Pius XII.: Mediator Dei, č. 117)

Ultrakonzervatívni katolíci predstavujú pre budúcnosť Katolíckej cirkvi rovnaké nebezpečenstvo ako ultramodernisti, ktorých cieľom je maximálna sekularizácia a desakralizácia jedinej pravej Cirkvi Kristovej. Všetko, čo je ultra-, je nezdravé ovocie fanatizmu a zaslepenosti
ekans
Mates5485 likes this.
Mates5485
To najhoršie je vtedy s eucharistiou keď ju zmenia a niekde sa to už začína robiť ( myslím vo svete ). Práva eucharistia má byť z pšenice Kristovo telo a Kristová krv iba hroznové víno. To je jediné práve a platné pri premieňaní a obetovaní na omši. Všetko ostatné je modernizmus a skáza.
ekans
Mates5485
František bergolio sa stáva pohán a modloslužobník. Kto nevidí čo robí v poslednú dobu to je fakt nepochopiteľné. Najväčší level odpadlíctva a pohánstva urobil poslednú dobu s amazonskou synodou. Ľudia ( medzi moderných svetských kresťanov ) čo toto podporujú aj napriek tomu čo sa deje ( nehovoriac vidia to pred očami ) sú totálne slepí a hluchí. Nevedia rozlišovať a nemajú ducha pravdy v sebe.
Mates5485
Ježiš Kristus je z jednej Božskej podstaty svätého Boha ( 2 osoba zo svätej trojice - Kristus je Boh z Boha, Svetlo zo Svetla, jednej podstaty s Otcom ) prišiel na tento svet a stal sa človekom takže bol a je Bohočlovek nebol hriešnik ( samozrejme ani nemohol byť ) a prišiel na svet aby za nás bojoval a obetoval sa za hriešnikov ( ľudí ) bol neomylný a sám založil svoju svätú Cirkev s apoštolmi,…More
Ježiš Kristus je z jednej Božskej podstaty svätého Boha ( 2 osoba zo svätej trojice - Kristus je Boh z Boha, Svetlo zo Svetla, jednej podstaty s Otcom ) prišiel na tento svet a stal sa človekom takže bol a je Bohočlovek nebol hriešnik ( samozrejme ani nemohol byť ) a prišiel na svet aby za nás bojoval a obetoval sa za hriešnikov ( ľudí ) bol neomylný a sám založil svoju svätú Cirkev s apoštolmi,ktorých si vyvolil. A bude s nami až do konca sveta a potom až na veky prebyvať zo svojou svätou Cirkvou a svojími Božími deťmi ( kresťanmi ). František bergolio je obyčajný človek a hriešnik a má dedičný hriech ako každý ostatní. S tým čo robí to je úplný odpad od viery a svätého Boha.
One more comment from Mates5485
Mates5485
To je vysvetliteľný komentár pre tymiana,ktorý nevie asi rozlíšiť veľký rozdiel od syna živého Boha Ježiša Krista a od obyčajného človeka Františka bergolia. Bolo to malo naznačené netreba zbytočne sa rozpisovať,ale keď toto nestačí tak už neviem pre takých nevedomých ľudí slabomyselných.
ekans
Mates5485
Ďalšia falošná vizionárka. Nedá sa písať pod príspevkami s nickom peterskala tak aspoň tak sa vyjadrím na tie moderné sračky.
ekans likes this.
ekans
Mates5485
Nepochopiteľné ako môžu mnohí naletieť na falošné zjavenia a posolstvá. V dnešnej dobe ako keby sa vrece roztrhlo s nimi. Tie pravé opovrhujú ( ako napr. Fatima,akita,guadalupe atď. ) alebo zabúdajú úplne na ne a prijímajú moderno-svetské prekrútené sprostosti.
ekans and one more user like this.
ekans likes this.
apredsasatoci likes this.
ekans