Language
6 127
Stylita

Boží slovo na den 21.1. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Marka. Janovi učedníci a farizeové se (právě) postili. (Lidé) přišli k Ježíšovi s otázkou: "Proč se Janovi učedníci a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se …
Zedad
Nikdo si však nemůže tu důstojnost vzít sám, nýbrž musí být povolán od Boha jako Árón. Tak si ani Kristus nepřisvojil slávu velekněžství sám, ale (dal mu ji) ten, který mu řekl: `Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil', jak říká i na jiném místě: `Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova'
Samson1
Ve Starém zákoně kněz byl povolán rodem, v Novém musí být Bohem povolán stejně jako Arón.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/02_01.htm

1. čtení:
Čtení z listu Židům.
Každý velekněz je brán z lidu a bývá ustanoven pro lid v jeho záležitostech u Boha, aby podával dary a oběti i za hříchy. Protože sám je stejně podroben slabosti, je schopen cítit s chybujícími a bloudícími. A proto musí podávat oběti za hřích sám za sebe jako za ostatní lidi. Nikdo si však … More