Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!

Thêm nhiều điều dị giáo: Francis tuyên bố rằng Chúa Christ đã sống dậy "giống như một TInh Linh"

Eugenio Scalfari đã đưa tin về điều dị giáo mà Francis đã nói với ông trong cuộc họp đầu tiên của họ bốn năm trước (La Repubblica, ngày 5 tháng 11, toàn văn). Francis đã nói về Chúa Christ sau cái …