Boží slovo na den 10.1. A.D.2020

Ježíš se vrátil v síle Ducha do Galileje. Pověst o něm se roznesla po celém kraji. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. (Ježíš) přišel do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, …
Joske likes this.
dorka2
Prosím,pomôžte:

petícia TU:

lifepetitions.com/petition/let-arline-lest…

preklad textu bol robený cez prekladač
Po celé desaťročia, Arline slúžila svojmu spoločenstvo ako učiteľ matematiky na stredných školách v Brooklyne v New Yorku.

Teraz bojuje za ňu právo na život v regióne súdov Nassau County (NY) a ona potrebuje našu pomoc platiť za právny tím, ktorý bojuje, aby ju udržať pri živote.

More
Prosím,pomôžte:

petícia TU:

lifepetitions.com/petition/let-arline-lest…

preklad textu bol robený cez prekladač
Po celé desaťročia, Arline slúžila svojmu spoločenstvo ako učiteľ matematiky na stredných školách v Brooklyne v New Yorku.

Teraz bojuje za ňu právo na život v regióne súdov Nassau County (NY) a ona potrebuje našu pomoc platiť za právny tím, ktorý bojuje, aby ju udržať pri živote.

www.wonderwe.com/8vjhly3

Ako viete, súd sa deje to veľmi týždeň a právny tím Arline je v zúfalej potrebe finančných prostriedkov na tieto základné veci, ako platiť za súdne prepisy a montáž možné odvolanie.

To je čas pre prekurzory lifers zjednotiť za rodiny v núdzi.

Vaša podpora môže znamenať rozdiel v tomto prípade.

Všetky dostupné finančné prostriedky pôjdu na úhradu súdnych trov Arline to, ktoré sa rýchlo montážnych.

www.wonderwe.com/8vjhly3

Prosím, pomôžte tým, že daruje právne fondu Arline a šírenie slovo.

Boh ti žehnaj a daj Arline a jej tím prostriedkami bojovať ďalej.


S úctou,

John-Henry Westen a celý LifeSite Team
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/02vanoce/01_10.htm

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní! My milujeme Boha, protože on napřed miloval nás. Říká-li kdo: "Miluji Boha", ale (přitom) nenávidí svého bratra, je lhář. Neboť kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A on nám dal toto přikázání: aby ten, kdo miluje Boha, …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/02vanoce/01_10.htm

1. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní! My milujeme Boha, protože on napřed miloval nás. Říká-li kdo: "Miluji Boha", ale (přitom) nenávidí svého bratra, je lhář. Neboť kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A on nám dal toto přikázání: aby ten, kdo miluje Boha, miloval i svého bratra. Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, je narozen z Boha; každý, kdo miluje Boha Otce, miluje i toho, komu on dal život. Podle toho můžeme poznat, že milujeme Boží děti: když milujeme Boha a plníme jeho přikázání. Láska k Bohu záleží právě v tom, že zachováváme jeho přikázání. Jeho přikázání nejsou těžká, protože každý, kdo je narozen z Boha, vítězí nad světem. A to je vítězství, které přemohlo svět: naše víra.
1Jan 4,19-5,4

Žalm:
Odp: Pane, budou se ti klanět všechny národy země.

Bože, svěř králi svou pravomoc,
svou spravedlnost královskému synu.
Ať vládne tvému lidu spravedlivě,
nestranně tvým ubohým.

Vymaní je z křivdy a násilí,
neboť jejich krev je drahá v jeho očích.
Stále se budou za něho modlit,
ustavičně mu budou žehnat.

Jeho jménu se bude žehnat navěky,
pokud bude slunce svítit, potrvá jeho jméno.
A v něm budou požehnána všechna plemena země,
blahoslavit ho budou všechny národy.
Zl 72

Evangelium:
Lk 4,14-22a

Církevní kalendář:
sv. Agatho (Dobromil) (+681)
O místě jeho narození vznikl spor, zda na ostrově Sicílii nebo v jižní Itálii. Oženil se, ale po smrti svých rodičů rozdal zděděný majetek chudým, s manželkou se rozloučil a odešel do kláštera sv. Hermy v Palermu. Žil tam v pověsti svatosti a byl vyhledáván jako duchovní rádce a pomocník nuzných. Pro nejednu zázračně poskytnutou pomoc mu přezdívali "divotvůrce". Teprve po povolání do Říma přijal i povolání kněžské. Dva a půl měsíce po Donově smrti roku 678 byl jednomyslně zvolen římským biskupem, přestože mu bylo již více než 100 let.
Ukázalo se, že věk pro působení Ducha svatého není rozhodující. S jeho pomocí Agatho zvládl mnohé těžké problémy. Po svém předchůdci Donovi převzal starost o odpověď císaři a potýkal se s šířenými monothelskými bludy. Nařídil pořádat jednotlivé synody a po jejich skončení svolal účastníky na Velkou synodu do Říma, na níž se sešlo 125 biskupů. Synoda i papež připravili listy pro Cařihradský sněm, v nichž byla náležitě vysvětlena víra Církve. Za papežské vyslance byli vybráni z kněží Teodor a Jiří, jáhen Jan a podjáhen Konstantin. Synodními zástupci byli biskupové Abundancius z Paterna, Jan z Porta a Jan z Reggia.
V témže roce, po dvou letech od zvolení Agathona, zažil on a celý Řím i Pavie morovou ránu. Za řádění moru, který od července do září zkosil více lidí než za kteréhokoliv jiného papeže, vykonal Agathon mnoho dobrého pro postižené.
Vyslanci papeže byli v Cařihradu přijati v císařském paláci s velkou úctou a všeobecný sněm byl zahájen 7. 11. v kopulovém sále zvaném "trullus", od něhož pak odvozen název sněmu - trullánský. Přítomných biskupů ze všech patriarchátů bylo nakonec 174. Sněm trvající 10 měsíců měl 18 hlavních společných sezení. Při čtení listu papeže se s nadšením ozývalo: "Svatý Petr mluví ústy Agathovými!"
Psal s odvoláním na pět církevních sněmů: "...Výroky Otců uznávané římskou Církví, legáti dostatečně dosvědčí víru své duchovní matky, Církve římské, a to nikoliv světskou výmluvností, nýbrž prostotou apoštolské víry... Agatho popsal vyznání víry, učení o vůli Ježíše Krista a se slzami prosil císaře, aby víru chránil. Uvedl: "Od té doby, kdy biskupové cařihradští začali učit bludy, papežové je neustále napomínali, aby se bludu zřekli, třeba jen mlčením. Patriarchové cařihradští: Sergius, Pyrrhus, Pavel a Petr často odporovali jak sobě navzájem, tak i každý sám sobě. Církev je zapotřebí od těch bludů očistit a vyznávat pravou víru, založenou na pevné skále Církve knížete apoštolského, která pod jeho ochranou zůstává čistá od každého bludu. Papežové neúnavně vyzývali k zanecháni bludů nikoliv z pýchy jak se předstírá, ani ne z opovržení bratří či ze svévole, nýbrž jedině z lásky k čistotě víry..."
Agatho se konce sněmu nedočkal, protože 10. 1. 681 ve věku 107 let zemřel, a to mezi pátým až šestým hlavním sezením. Teprve při třináctém sezení bylo nad všemi původci a přívrženci monotheletských bludů vysloveno zavržení (anathema).
Papež Agatho, o němž kronikář napsal, že byl vždy veselý a ke všem přívětivý, byl pohřben u sv. Petra a na náhrobní kámen mu napsali: "Sám činil, k čemu jiné napomínal; čemu slovy učil, skutky konal.
catholica.cz
Joske and one more user like this.
Joske likes this.
Zedad likes this.