Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

Boží slovo na den 7.2. A.D.2020

Král Herodes uslyšel o Ježíšovi, neboť jeho jméno se stalo známým. Říkalo se, že Jan Křtitel vstal z mrtvých, a proto že v něm působí zázračné síly. Jiní říkali: „Je to Eliáš,“ jiní zase: „Je to …
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/04_05.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Sirachovcovy.
Jako se odděluje tuk z oběti, tak byl vybrán mezi Izraelity David. Se lvy si hrál jako s kůzlaty a s medvědy jako s beránky. Což nezabil ve svém mládí obra a nesňal hanbu z lidu, když z praku vymrštil kámen, který zlomil Goliášovu zpupnost? On totiž vzýval Pána, Svrchovaného, a ten dal …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/04_05.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Sirachovcovy.
Jako se odděluje tuk z oběti, tak byl vybrán mezi Izraelity David. Se lvy si hrál jako s kůzlaty a s medvědy jako s beránky. Což nezabil ve svém mládí obra a nesňal hanbu z lidu, když z praku vymrštil kámen, který zlomil Goliášovu zpupnost? On totiž vzýval Pána, Svrchovaného, a ten dal sílu jeho pravici, aby zabil zkušeného bojovníka a pozdvihl moc svého lidu. Proto ho oslavovali nad deset tisíc a chválili ho požehnáním Páně, když mu přinesli korunu slávy. Vždyť koldokola podrobil protivníky a pokořil nepřátelské Filišťany, jejich moc rozdrtil až dodnes. V každém svém činu velebil Svatého, Svrchovaného oslavnými slovy, z celého srdce zpíval a ukazoval tak lásku svému stvořiteli. Ustanovil zpěváky před oltářem aby jejich hlasy okrášlil zpěvy. Svátkům dodal lesku, dokonalou nádheru slavnostem, když slavili svaté jméno Páně. Svatyně od jitra zněla chválou. Pán mu odpustil hříchy a vyvýšil jeho moc navždy. Uzavřel s ním úmluvu o království, o slavném trůnu v Izraeli.
Sir 47,2-13(řec.2-11)

Žalm:
Sláva buď Bohu, mému spasiteli!

Boží cesta je dokonalá,
Hospodinovo slovo, tříbené ohněm,
štítem je všem, kdo se k němu utíkají.

Ať žije Hospodin, požehnána buď moje Skála,
sláva buď Bohu, mému spasiteli!
Proto tě budu, Hospodine, mezi národy chválit,
opěvovat chci tvoje jméno.

Veliká vítězství jsi popřál svému králi,
dáváš přízeň svému pomazanému,
Davidovi a jeho potomstvu navěky.
Zl 18

Evangelium:
Mk 6,14-29

Církevní kalendář:
sv. Richard (+ 720)
Pocházel z anglického královského rodu a jeho manželkou se stala Vanna, příbuzná sv. Bonifáce. Podle tradice byl králem Anglosasů a vše co měl, využíval k šíření Božího království. Je příkladem výborného vychovatele, všechny jeho dětí dosáhly svatosti, jež je víc než královský trůn. Syn Vilibald působil požehnaně jako biskup v Eichstättu, Wunibald jako opat v Heidenheimu a Valburga byla mezi prvními řeholnicemi, které působily mezi dívkami v době sv. Bonifáce a stala se abatyší.
Richard s vděčností k Bohu se v roce 720 vypravil i se svými syny na pouť do Říma, odkud chtěli putovat i do Svaté země. Na pouti onemocněl a zemřel v městě Lucce.
catholica.cz