Boží slovo na den 11.9. A.D. 2019

Ježíš se zahleděl na učedníky a řekl: „Blahoslavení, vy chudí, neboť vaše je Boží království. Blahoslavení, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se budete …
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/23_03.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
Bratři! Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co (pochází) shůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co (pochází) shůry, ne na to, co je na zemi. Jste přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/23_03.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
Bratři! Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co (pochází) shůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co (pochází) shůry, ne na to, co je na zemi. Jste přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, potom se i vy s ním ukážete ve slávě. Umrtvěte proto všechno, co je ve vašich údech pozemského: smilství, nečistotu, chlípnost, zlou žádostivost a chamtivost, která je modloslužbou; pro tyto věci přichází Boží trest na neposlušné lidi. (Tou cestou) jste kráčeli kdysi také vy, když jste v tom žili. Ale teď i vy to všechno odložte: hněv, prchlivost, zlobu, nactiutrhačné a ošklivé řeči ze svých úst. Neobelhávejte jeden druhého. Svlečte ze sebe člověka starého s jeho počínáním, a oblečte (člověka) nového, který se obnovuje k (správnému) poznání, aby se podobal svému Stvořiteli. Tady už není Řek nebo Žid, obřezaný nebo neobřezaný, barbar, Skyta, otrok nebo člověk svobodný; ale všecko a ve všem je Kristus.
Kol 3,1-11

Žalm:
Hospodin je dobrotivý ke všem.

Každý den tě budu velebit
a chválit tvé jméno po všechny věky.
Veliký je Hospodin a veškeré chvály hodný,
jeho velikost je nevýstižná.

Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla
a tvoji zbožní ať tě velebí!
Ať vypravují o slávě tvého království,
ať mluví o tvé síle.

Aby poučili lidi o tvé moci,
o slávě tvé vznešené říše.
Tvé království je království všech věků
a tvá vláda trvá po všechna pokolení.
Zl 145

Evangelium:
Lk 6,20-26

Církevní kalendář:
sv. Emil
Narodil se kolem poloviny V. století asi v oblasti Piemontu na severozápadě Itálie. Jde o region dosahující k Alpám a sousedící mimo jiné s Francií. Některé zdroje uvádějí že pochází z některé španělské provincie. Větší shoda je na tom, že vyrostl v chudé rodině a žil asketickým životem poustevníka, údajně 40 let. V lesní samotě konal přísné pokání za hříšníky, vědom si toho, že Ježíš za ně prolil všechnu svou krev. Byl nepatrným poustevníkem, kterého Pán povolal na biskupský stolec ve Vercelli, ležící západně od Milána.
Emilián I. byl zvolen mezi léty 493 až 497 jedenáctým biskupem rozsáhlé diecéze. Je uváděno, že působil v těžkých dobách, poznamenaných následky válčení. Byl mužem modlitby a proto obdarován moudrostí, která nepochází z tohoto světa, ale od Boha, jak o ní píše ap. Pavel v 1.Korintským ve 2.kap. V jeho životě byla na prvním místě láska. Největší vzor měl v Boží lásce ukázané v evangeliu, jejíž plody se měly dostat Církvi. K lásce vychovával i na biskupském stolci, kde byl příkladem ve zbožnosti a dobročinnosti. Zářil ryzí pokorou i pastorační horlivostí a činně se zúčastnil i některých sněmů. V roce 502 byl na synodě u sv. Petra v Římě, která potvrdila platnost volby papeže Symmacha. Hájil práva papežského stolce a právoplatně zvoleného papeže proti vzdoropapeži Vavřinci. Toho dosadil římský senát a po čtyři roky mu pomáhal udržovat moc nad římskými chrámy ze sídla u sv. Pavla za hradbami.
Biskupu Emiliánovi záleželo i na běžných potřebách lidu, proto se např. postaral o vybudování vodovodu.
Zemřel 11. září, ale přesný rok úmrtí se nedochoval. Bývá uváděný rok 506 i 510 a martyrologium uvádí jen spolehlivost století. Pohřben byl v katedrále a na čas upadl v zapomenutí. Jeho ostatky byly vyzdviženy biskupem Albertem až 17. 5. 1181 a přemístěny k oltáři. K znovuodhalení došlo v r. 1565 a r. 1572 k uložení ostatků v kapli Panny Marie v Schiaffo.
catholica.cz
Zedad likes this.