Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!

"Linh mục" Indo kết hôn đầu tiên phục vụ chủ nghĩa ngoại giáo sinh ra tại Ý

Reuters mong rằng Shainkiam Yampik Wananch, 48 tuổi, một người Achuar Indio đã kết hôn và có mười đứa con sẽ trở thành "linh mục kết hôn" đầu tiên của Giáo hội Francis. Bài báo của Reuters đã xuất …