Boží slovo na den 25.3. A.D.2020

Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: „Buď …
apredsasatoci
Peklo si musíme představit jako stát, v němž se každý neustále stará o svou vlastní důstojnost a kariéru, stěžuje si na ostatní a žije smrtelně důležitými vášněmi - závistí, vědomím vlastní nepostradatelnosti a záští k ostatním.
Pekla je něco jako úřady policejního státu nebo kanceláře skrznaskrz odporného obchodního sdružení.

Milton nám sdělil, že ,,ďáblové jsou navzájem pevně spojeni svorností…More
Peklo si musíme představit jako stát, v němž se každý neustále stará o svou vlastní důstojnost a kariéru, stěžuje si na ostatní a žije smrtelně důležitými vášněmi - závistí, vědomím vlastní nepostradatelnosti a záští k ostatním.
Pekla je něco jako úřady policejního státu nebo kanceláře skrznaskrz odporného obchodního sdružení.

Milton nám sdělil, že ,,ďáblové jsou navzájem pevně spojeni svorností zatracenců". Ale jak? Přátelstvím rozhodně ne. Bytost, která dokáže milovat, ještě nemůže být ďáblem. A tady mi můj symbol přišel znova vhod. Umožnil mi zobrazit společnost úředníků, kterou drží pohromadě jediné strach a nenasytnost. Navenek tam obvykle panují uhlazené způsoby. Být hrubý k nadřízeným by se rovnalo sebevraždě; být hrubý k sobě rovným by je mohlo varovat dříve, než dokončíte své úklady proti nim. Vždyť heslem celé organizace je ,,všichni proti všem". Každý přeje ostatním jen ostudu, degradaci a zkázu; všichni jsou experty na důvěrná hlášení, předstíraná spojenectví a rány dýkou do zad. A to všechno zakrývá tenká skořápka zdvořilosti, výrazů hluboké úcty a uznání neocenitelných zásluh jejich spolupracovníků. Tato skořápka se čas od času prorazí a vřelá láva nenávisti se vylije na povrch.
ekans
to řekl Dohnal?
apredsasatoci
C. S. Lewis, konfrontuj sa!
Stylita
Rady zkušeného ďábla , C.S. LEWIS, anglikán
apredsasatoci
Prečo sa neučiť aj od anglikana, keď sa môžem poučiť?! 🤔
ekans
tak sa uč, husička hlupkavá
Dana22
Pred peklom varovala aj Panna MÁRIA počas zjavení sa vo Fatime:

blog.hlavnespravy.sk/…/fatima-varovani…
Stylita
apredsasatoci
Samozřejmě se lze poučit i od anglikána, byla to ode mne trochu provokace s předchozím příspěvkem, neměj mi to za zlé. Rady zkušeného ďábla je NÁZEV jeho knihy, z které jsi čerpala.
Stylita
sv. Lucie Filippini
25. března, připomínka
Postavení: zakladatelka sdružení (na způsob kongregace)
Úmrtí: 1732

Narodila se 13. 1. 1672 v Itálii poblíž Říma. V prvním roce přišla o matku a v sedmi letech jí zemřel otec. Od té doby ji vychovávali příbuzní. Modlitba a kostel se jí prý staly milejšími než dětské zábavy. Zajímala se hodně o náboženství a vynikala mimořádným intelektem. Ještě jí …More
sv. Lucie Filippini
25. března, připomínka
Postavení: zakladatelka sdružení (na způsob kongregace)
Úmrtí: 1732

Narodila se 13. 1. 1672 v Itálii poblíž Říma. V prvním roce přišla o matku a v sedmi letech jí zemřel otec. Od té doby ji vychovávali příbuzní. Modlitba a kostel se jí prý staly milejšími než dětské zábavy. Zajímala se hodně o náboženství a vynikala mimořádným intelektem. Ještě jí nebylo ani deset let, když si jejích schopností všiml duchovní správce a rozhodl se ji využít k vyučování katechismu mladších dětí. Bylo to něco nezvyklého, ale volba se ukázala jako oprávněná. Sám kardinál Marek Antonio Barbarigo se při jejím vyučování přesvědčil o mimořádném talentu malé Lucie, když slyšel jak oduševněle vysvětlovala pravdy víry malým, pozorným posluchačům. Požádal pak její příbuzné o dovolení, aby se mohl postarat o její další formování. To se uskutečnilo v klášteře klarisek v Montefiascone, kde získala další vzdělání.
Kardinál Barbarigo plánoval, že s její pomocí zavede nový školský systém. Lucie tím nebyla nadšená, neboť si oblíbila ticho klášterních zdí. Z důvodu poslušnosti začala však vyučovat děti i učitelský dorost. Usilovala o to, aby výuka byla nástavbou křesťanské rodinné výchovy s praktickým příkladem výchovy k lásce, k sebezáporům a oběti. Studentky proto vodila do nemocnic, kde hovořily s trpícími a jim sloužily. Také pořádala duchovní cvičení, později chodila po kraji a konala misie. Za podpory kardinála Barbariga založila sdružení zbožných učitelek - filipínek (Maestre Pie Filippini). Členky společnosti se věnovaly křesťanské výchově dívek a Lucie byla jejich generální představenou. Papežem Klementem XI. byla pozvána do Říma a od něj pověřena k zakládání škol i tam. První školu v Římě otvírala v květnu 1707. Vyučovala také nastávající nevěsty, které připravovala pro život. Její sdružení bylo jako kongregace potvrzeno až po její smrti Klementem XIII. v roce 1760.
Od 55 let měla závažné onemocnění a poslední čtyři měsíce prožila jen na lůžku. Papež Pius XI. ji v roce 1926 blahořečil a r.1930 kanonizoval. Její kongregace má dnes přes tisíc členek v osmi zemích světa.
catholica.cz
Stylita
blah. Hilarius Janusze
25. března, připomínka
Postavení: kněz a mučedník OCarm
Úmrtí: 1945

Pocházel z velmi chudé rodiny Mariana Januszewskiho a Mariany roz. Teilové. Narodil se 11. 6. 1907 v Krajenkách poblíž Tuchole v Polsku. Jeho křestní jméno bylo Pavel. V osmi letech se rodina přestěhovala do Greblinu. Později Pavel studoval na Institutu v Sucharech, ale studium z finančních důvodů …More
blah. Hilarius Janusze
25. března, připomínka
Postavení: kněz a mučedník OCarm
Úmrtí: 1945

Pocházel z velmi chudé rodiny Mariana Januszewskiho a Mariany roz. Teilové. Narodil se 11. 6. 1907 v Krajenkách poblíž Tuchole v Polsku. Jeho křestní jméno bylo Pavel. V osmi letech se rodina přestěhovala do Greblinu. Později Pavel studoval na Institutu v Sucharech, ale studium z finančních důvodů přerušil. Za pomoci sestry učitelky studium třetí třídy gymnázia dokončil doma. Zbývající třídy mohl dokončit díky bratrům řádu michalitů v Pawlikowicích. Pak odešel do Krakova, kam se údajně stěhovala jejich rodina. Začal pracovat a zároveň navštěvoval korespondenční kurzy a pak s obtížemi, souvisejícími s chudobou, dosáhl i maturity.
Do řádu karmelitánů OC (Ordo Fratrum B.M.V. de Monte Carmelo) vstoupil 20. 9. 1927. S hábitem dostal nové jméno Hilarius. Noviciát prožil v Leopoli. Charakterizován byl jako tichý, osamělý a kontemplativní. Představení řádu mu umožnili další studium filosofie nejen v Krakově, ale i v Římě, kde složil věčné sliby. Tam následně vystudoval teologii a ve 27 letech se stal knězem.
Během následujícího roku získal lektorát z teologie a prémii pro nejlepší studenty Římské akademie. Ještě v roce 1935 se vrátil do Polska do konventu v Krakově a byl povolán za profesora dogmatiky i církevních dějin na institutu polské provincie v Krakově. O čtyři roky později se stal představeným komunity.
Za okupace byli v září 1940 z Karmelu odvezeni gestapem první čtyři bratři. Další byli zajati v prosinci a P. Hilarius se prý nabídl místo nejstaršího, který byl nemocen. (Z. Podlejski však jen uvádí, že byl zadržen po dalším působení ve funkci představeného.) Nejdříve byl vězněn v Montelupi a pak převezen do koncentračního tábora Sachsenchausen. V dubnu pokračovala jeho křížová cesta do Dachau, kde dostal číslo 27648. Povzbuzoval spoluvězně k naději do budoucnosti a svým příkladem je vedl k životu v modlitbě. Setkal se tam s dalšími karmelitány, mezi nimiž byl i Titus Brandsma a společně se modlívali. Když na baráku 25 vypukl tyfus, kněží se nabídli k ošetřování nemocných. Byl mezi nimi i Hilarius, který se po třech týdnech nakazil. Zemřel 25. 3., ve věku 37 let a byl spálen v tamním krematoriu.
Blahořečen byl 13. 6. 1999 mezi 108 polskými mučedníky druhé světové války.
catholica.cz
2 more comments from Stylita
Stylita
sv. Dula
25. března, připomínka
Postavení: služka a mučednice
Úmrtí: s. inc.

Pochází z chudé křesťanské rodiny v Nikomedii, v Malé Asii. Stala se služkou jedné věřící paní, u které pilně pracovala a nějaký rok žila spokojeně. Pak v ní nalezl zalíbení pán domu, pohanský důstojník, který ji v nepřítomnosti manželky chtěl svést ke hříchu. Dula nabídku rázně odmítla a pohrozila vystoupením ze …More
sv. Dula
25. března, připomínka
Postavení: služka a mučednice
Úmrtí: s. inc.

Pochází z chudé křesťanské rodiny v Nikomedii, v Malé Asii. Stala se služkou jedné věřící paní, u které pilně pracovala a nějaký rok žila spokojeně. Pak v ní nalezl zalíbení pán domu, pohanský důstojník, který ji v nepřítomnosti manželky chtěl svést ke hříchu. Dula nabídku rázně odmítla a pohrozila vystoupením ze služby, kdyby se znovu měla opakovat. Při další příležitosti ji přišel pán znovu obtěžovat a dokonce s vyhrůžkou smrti, pokud se mu nepoddá. Dula však byla rozhodnuta spíše přijmout smrt. Násilník se rozzuřil a namístě ji usmrtil.
catholica.cz
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/03_25.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Hospodin promluvil k Achazovi (skrze proroka Izaiáše): „Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, ať hluboko v podsvětí, či nahoře na výšinách!“ Achaz však řekl: „Nebudu žádat, nebudu pokoušet Hospodina.“ Tu pravil Izaiáš: „Slyšte tedy, Davidův dome! Nestačí vám omrzovat lidi, že …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/03_25.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Hospodin promluvil k Achazovi (skrze proroka Izaiáše): „Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, ať hluboko v podsvětí, či nahoře na výšinách!“ Achaz však řekl: „Nebudu žádat, nebudu pokoušet Hospodina.“ Tu pravil Izaiáš: „Slyšte tedy, Davidův dome! Nestačí vám omrzovat lidi, že omrzujete i mého Boha? Proto vám dá znamení sám Pán: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel (to je `Bůh s námi').“
Iz 7,10-14

Žalm:
Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

V obětních darech si nelibuješ,
zato jsi mi otevřel uši.
Celopaly a smírné oběti nežádáš,
tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím.

Ve svitku knihy je o mně psáno.
Rád splním tvou vůli, můj Bože,
tvůj zákon je v mém nitru.“

Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění,
svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine!

Nenechal jsem si pro sebe tvou spravedlnost,
o tvé věrnosti a pomoci jsem mluvil,
nezatajil jsem tvou lásku
a tvou věrnost před velkým shromážděním.
Zl 40(39)

2. čtení:
Čtení z listu Židům.
Krev býků a kozlů nemůže hříchy odstranit. A tak (Kristus), když přicházel na svět, řekl: `Dary ani oběti jsi nechtěl, ale připravils mi tělo. V celopalech a v obětech za hřích jsi neměl záliby. Proto jsem řekl: Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli, jak je to o mně psáno ve svitku knihy.' Po prvních slovech: `dary ani oběti, celopaly ani oběti za hřích jsi nechtěl a neměls v nich zálibu' – a přece to (všechno) se obětuje podle Zákona – hned dodává: `Tady jsem, abych plnil tvou vůli.' To první ruší, aby ustanovil to druhé. A touto `vůlí' jsme posvěceni obětováním těla Ježíše Krista jednou provždy.
Zid 10,4-10

Evangelium:
Lk 1,26-38

Církevní kalendář:
Slavnost Zvěstování Páně
Při dnešní liturgické slavnosti se slaví nejpodivuhodnější a nejpamátnější okamžik - vtělení Krista v Marii z Nazaretu, kterou si vyvolil nebeský Otec za matku pro svého Syna. Pravý Bůh přijal naši přirozenost a Maria, skvoucí se čistotou, obdržela po svém souhlasu důležitou roli spolupracovnice v Božím plánu spásy.
Boží Syn, náš Vykupitel, stal se jedním z nás, abychom my měli účast na jeho božství.
catholica.cz