vi.news
52

Hồng Y Hummes:"Thượng hội đồng Amazon sẽ quyết định về đời sống độc thân"

Thượng hội đồng Amazon ở Rome sẽ thảo luận về việc bãi bỏ đời sống độc thân, Hồng y Cláudio Hummes nói với O Estado de Sao Paulo (ngày 22 tháng 3) Hummes hy vọng sẽ đưa vào các linh mục đã kết hôn …