കർദ്ദിനാൾ മുള്ളർ: ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ “പാഷണ്ഡകനല്ല“ - അദ്ദേഹം “യാഥാസ്ഥിതിക…

തൻ്റെ ചുറ്റമുള്ളവരുടെ ഇരയാണ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയെന്ന അവിശ്വസനീയമായ സിദ്ധാന്തം കർദ്ദിനാൾ ഗെഹാദ് മുള്ളർ ആവർത്തിച്ചു. ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ തന്നെത്ത…