Boží slovo na den 18.1. A.D.2020

Ježíš znovu vyšel k moři. Všechen lid přicházel k němu a on je učil. Když šel dál, uviděl Alfeova syna Léviho, jak sedí v celnici. Řekl mu: "Pojď za mnou!" On vstal a šel za ním. Když pak byl (Ježíš)…
Joske and 2 more users like this.
Joske likes this.
Mates5485 likes this.
Theodorá-Máriá likes this.
...On vstal a šel...

Také my konečně vyjděme.Kam?
No za Ježíšem a jak on praví :
"Kdo chce jít za mnou,
zapři sebe sám ,vezmi svůj kříž
každodenně a následuj mně."
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/01_06.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Byl jeden muž z Benjamínova kmene, jménem Kiš. Byl synem Abiela, syna Serorova, syna Bekoratova, syna Afiachova. Náležel ke kmeni Benjamínovu a byl to statečný a zámožný muž. Měl syna jménem Saula, mladého zdatného muže, nebylo mezi izraelskými syny zdatnějšího nad něho; od ramenou …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/01_06.htm

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Byl jeden muž z Benjamínova kmene, jménem Kiš. Byl synem Abiela, syna Serorova, syna Bekoratova, syna Afiachova. Náležel ke kmeni Benjamínovu a byl to statečný a zámožný muž. Měl syna jménem Saula, mladého zdatného muže, nebylo mezi izraelskými syny zdatnějšího nad něho; od ramenou nahoru převyšoval všechen lid. Kišovi, Saulovu otci, se jednou ztratily oslice. Proto Kiš řekl svému synu Saulovi: "Vezmi si s sebou jednoho ze služebníků, seber se a jdi hledat oslice." Prošli tedy hornaté území Efraima, prošli kraj Šališa, ale nenalezli je. Pak prošli kraj Šalim - a zase nic. Prošli území Jemini, a nenašli je. Když při setkání Samuel spatřil Saula, Hospodin ho poučil: "To je ten muž, o kterém jsem ti mluvil. Ten bude panovat nad mým lidem." Zatím se Saul přiblížil k Samuelovi uprostřed brány a řekl: "Ukaž mi laskavě, kde je dům věštce." Samuel na to řekl Saulovi: "Já jsem věštec. Vystup se mnou na výšinu; dnes budete jíst se mnou a ráno tě propustím. Oznámím ti vše, co máš na srdci." Potom vzal Samuel nádobku oleje, vylil mu ji na hlavu, políbil ho a řekl: "Hospodin tě pomazal za knížete nad Izraelem, svým lidem! Panuj tedy Hospodinovu lidu a vysvoboď ho z moci nepřátel, kteří ho obklopují!"
1Sam 9,1-4.17-19;10,1a

Žalm:
Hospodine, z tvé síly se raduje král.

Hospodine, z tvé síly se raduje král,
jak velice jásá nad tvou pomocí!
Splnil jsi mu, po čem v srdci toužil,
neodepřels, co jeho rty žádaly.

Neboť jsi mu vyšel vstříc s hojným požehnáním,
vsadils mu na hlavu korunu z ryzího zlata.
Žádal od tebe život: dopřáls mu
dlouhá léta na věčné časy.

Veliká je sláva jeho, protožes mu pomohl,
ozdobils ho ctí a vznešeností.
Učinils ho věčným požehnáním,
oblažils ho radostí před svou tváří.
Zl 21

Evangelium:
Mk 2,13-17

Církevní kalendář:
Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
Obraz byzantské Průvodkyně na cestách života (Hedegetrie), přinesený sv. Cyrilem a Metodem na Velkou Moravu, je uctíván jako obraz, který se váže k liturgické památce Matky jednoty křesťanů. Nenachází se v martyrologiu, protože památka je ustanovena jen pro naše diecéze ze dne 10. 9. 1966. Před tímto obrazem u Panny Marie- Santa Maria Maggiore - v Římě byly schváleny slovanské bohoslužebné knihy a Metod byl vysvěcen na kněze. Pod ochranu Panny Marie dal služebník Boží Antonín Cyril Stojan "Apoštolát sv. Cyrila a Metoda", který měl pracovat pro sjednocení Slovanů ve víře.
Mariánská úcta je dodnes drahocenným pojítkem sbližujícím Západ s Východem i zárukou naděje na obnovení někdejší jednoty. A Panna Maria znovu nám všem připomíná, že všichni jsme její děti. Usilujíce o jednotu, prosme ji, aby lidstvo pod jejím vedením brzy dospělo ke spojení v jedné církvi.
catholica.cz
...Měl syna jménem Saula, mladého zdatného muže,
nebylo mezi izraelskými syny zdatnějšího nad něho;

od ramenou nahoru převyšoval všechen lid...

Také Čechové se mohou pochlubit takovým zdatným
mužem, který převyšoval všechny ostatní, nejen
postavou, ale i moudrostí a akceschopností.
Byl adept 4 univerzit, procestoval téměř celou Evropu-
pěšky. Nežil sice úplně čistě a"svatě",ale měl svatéh…More
...Měl syna jménem Saula, mladého zdatného muže,
nebylo mezi izraelskými syny zdatnějšího nad něho;

od ramenou nahoru převyšoval všechen lid...

Také Čechové se mohou pochlubit takovým zdatným
mužem, který převyšoval všechny ostatní, nejen
postavou, ale i moudrostí a akceschopností.
Byl adept 4 univerzit, procestoval téměř celou Evropu-
pěšky. Nežil sice úplně čistě a"svatě",ale měl svatého
přítele mistra Jana Husa.
Sdíleli svou touhu po reformě
církve.
Oba shořeli na hranici nenávistí církevníků, kteří jim
podhodili slova a texty ,které nikdy neučili
.
Jeronýmovi
také přitížilo že se přiklonil k pravoslaví a při svém
pobytu mezi nimi i svatě přijímal Tělo i Krev Kristovu.
Dodnes 5. kolona ubohých českých duší čpí záští
proti oboum mučedníkům, kteří statečně uhořeli
na hranici pro Kristovo evangelium a Pravdu Boží.
Jeroným Pražský mistr svobodných umění univerzity
pařížské,kolínské,heidelberské a pražské - největší
učenec své doby.
Po krutém několika měsíčním
vězení v Kostnici byl na základě falešných svědků
odsouzen -stejně jako jeho přítel svatý Jan Hus-
dne 30.května 1415. úryvek očitého svědka o
jeho posledních okamžicích:"........................................................................
...Když …More
Jeroným Pražský mistr svobodných umění univerzity
pařížské,kolínské,heidelberské a pražské - největší
učenec své doby.
Po krutém několika měsíčním
vězení v Kostnici byl na základě falešných svědků
odsouzen -stejně jako jeho přítel svatý Jan Hus-
dne 30.května 1415. úryvek očitého svědka o
jeho posledních okamžicích:"........................................................................
...Když přišel na popraviště, sám se svlékl z šatů a padnul na kolena,
modlil se před kolem, k němuž pak nahý přivázán byl mokrými
provazy a řetězem .Potom obložili ho dřívím ne drobným, ale
obhroublým, až do prsou, slámy mezi ně nakladše, Jakž dříví
hořeti počalo, jal se zpívati píseň, kterou mu sotva oheň a dým
přetrhl.
To pak bylo největší znamení stálosti mysli, že kdy pak kat ze
zadu chtěl oheň zapáliti,aby ho neviděl on řekl:
"Sem přistup a zapal přede mnou. Kdybych se bál ohně tvého,
byl bych se sem nedostal."

Tímto způsobem zahynul muž nadmíru znamenitý.Díval jsem se
na skonání jeho a spatřil jsem vše.co se dálo. Věru ten muž
umřel co pravý filozof.! Tvůj Poggio.

/pár postřehů z knihy Mileny Štráfeldové Svatý rváč - Román o Jeronýmu Pražském/
Stejně jako svatý Jan Hus i tento mučedník Jeroným Pražský jsou blízcí mému srdci.
Krista ,Pravdu a Slovo Boží si cenili více než svého života.Těším se na ně v nebi. :-)
Joske and one more user like this.
Joske likes this.
Theodorá-Máriá likes this.