Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations

Boží slovo na den 20.2. A.D.2020

Ježíš vyšel se svými učedníky do vesnic u Césareje Filipovy. Cestou se ptal svých učedníků: „Za koho mě lidé pokládají?“ Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za jednoho z proroků.“ …
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/06_04.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Jakuba.
Moji bratři, s vírou v našeho božského Pána Ježíše Krista nesmíte spojovat stranictví (k lidem). Když k vám do shromáždění vejde muž se zlatými prsteny na rukou, ve skvělém oděvu, a vejde také chudák v obnošených šatech, vy jste samá pozornost k tomu, který je nádherně oblečen, …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/06_04.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Jakuba.
Moji bratři, s vírou v našeho božského Pána Ježíše Krista nesmíte spojovat stranictví (k lidem). Když k vám do shromáždění vejde muž se zlatými prsteny na rukou, ve skvělém oděvu, a vejde také chudák v obnošených šatech, vy jste samá pozornost k tomu, který je nádherně oblečen, a řeknete mu: „(Prosím,) posaď se tady na čestné místo.“ Ale tomu chuďasovi řeknete: „Ty stůj tamhle“ nebo „Sedni si tady u mých nohou“. Neděláte tak rozdíly navzájem mezi sebou, nestáváte se soudci podle špatných zásad? Poslyšte, moji milovaní bratři! Což nevyvolil Bůh (právě) chudé (v očích) světa, aby byli skrze víru bohatí a dědici Království, které slíbil těm, kdo ho milují? Vy však jste chuďasem pohrdli. Nezneužívají právě bohatí své moci proti vám? Netahají vás po soudech? Nemluví právě oni pohrdavě proti vznešenému jménu, podle kterého jste byli nazváni? Ano, když plníte královský zákon podle (výroku) Písma: 'Miluj svého bližního jako sebe', jednáte dobře; když však (někomu) straníte, dopouštíte se hříchu a zákon vás usvědčuje z přestupku.
Jak 2,1-9

Žalm:
Ubožák zavolal, a Hospodin slyšel.

Ustavičně chci velebit Hospodina,
vždy bude v mých ústech jeho chvála.
V Hospodinu nechť se chlubí moje duše,
ať to slyší pokorní a radují se.

Velebte se mnou Hospodina,
oslavujme spolu jeho jméno!
Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mě,
vysvobodil mě ze všech mých obav.

Pohleďte k němu, ať se rozveselíte,
vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.
Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel,
pomohl mu ve všech jeho strastech.
Zl 34

Evangelium:
Mk 8,27-33

Církevní kalendář:
sv. Hyacinta a František Martovi (+1920)
Malá Hyacinta je velká svou opravdovostí, nevinností a bezvýhradnou láskou, se kterou přinášela oběti za hříšníky, pro lásku k Pánu Ježíši a k Panně Marii. Ta se jí, Františkovi a Lucii zjevovala od 13. 5. 1917 do 13. 10. téhož roku, aby upozornila na potřebu pokání a zasvěcení lidstva, aby mohlo dojít k Bohu. Těmto dětem ukázala i peklo, aby zřetelně viděly význam záchranné nabídky a svěřila tajemství, která se naplnila (?). Martyrologium uvádí památku Panny Marie Fatimské 13. 5. a sv. Františka Marto 4. 4. Při kanonizaci sourozenců Hyacinty a Františka Martových byl za den jejich společné památky vyhlášen 20. únor - den jejich setkání v nebi.
catholica.cz