10:06

Pierre Hillard — Benedikt XVI., judaismus a Nový světový řád

Pierre Hillard — Benedikt XVI., judaismus a Nový světový řád. 2 VK ako judaistická sekta www.youtube.com/watchMore
Pierre Hillard — Benedikt XVI., judaismus a Nový světový řád.

2 VK ako judaistická sekta

www.youtube.com/watch
Ladislav Bajza likes this.
Mates5485
apredsasatoci likes this.
Libor Halik likes this.
0:09
...a poslední kapitola, jež má název Duch globalismu,
0:14
pojednává o protivenství mezi
0:18
Církvi a Synagogou, s vědomím, že Synagoga... totiž judaismus existoval,
0:23
před Kristem — Mojžíš atd.,
0:26
ale s příchodem Krista, jenž naplnil Zákon, začal se formovat nový judaismus.
0:34
A židé,
0:37
s vyjímkou samozřejmě jen některých jako například apoštolů či svatých žen,
0:41
neuznali …More
0:09
...a poslední kapitola, jež má název Duch globalismu,
0:14
pojednává o protivenství mezi
0:18
Církvi a Synagogou, s vědomím, že Synagoga... totiž judaismus existoval,
0:23
před Kristem — Mojžíš atd.,
0:26
ale s příchodem Krista, jenž naplnil Zákon, začal se formovat nový judaismus.
0:34
A židé,
0:37
s vyjímkou samozřejmě jen některých jako například apoštolů či svatých žen,
0:41
neuznali Krista jako vtěleného Syna Božího
0:45
a kolem roku 100 po Kristu rabín Akiva a jiní začínají vypracovávat nový judaismus.
0:54
Nový judaismus byl vytvořen v opozici vůči Křesťanství.
1:04
Víte, když lidé hovoří o judaismu,
1:12
myslí tím judaismus Mojžíše.
1:14
Ve skutečnosti ale judaismus, jenž se začínal utvářet počátkem 2. století,
1:17
byl, stručně řečeno, vypracováván v období mezi 2. a 6. století po Kristu
1:23
a potom doplněn dalšími prvky
1:25
jako na příklad ve 13. století knihou Mojžíše de Leóna Zohar,
1:27
ale v podstatě byl utvářen v době mezi 2. a 6. století po Kristu Talmudem
1:33
(Talmud je občanským zákoníkem, politickým kodexem, kterým jsou řízené životy židů)
1:39
a také kabalou, která znamená doslova tradování
1:43
a která je mystickým aspektem
1:48
talmudického judaismu.
1:50
Tento nový judaismus se utvářel v tvrdošíjné opozici
1:56
proti náboženství, které začínalo nabývat na síle
2:00
a jímž bylo Křesťanství, přesněji řečeno Katolicismus,
2:03
který byl uznán císařem Konstantinem v roce 313.
2:06
A tak aby tato hrozba byla odvrácena,
2:10
vytvořen byl nový judaismus... Je tady třeba pochopit,
2:14
že pokud se používá klamný výraz
2:18
ŽIDOKŘESŤANSKÝ DUCH, je potřeba tento výraz zapudit,
2:23
jelikož tento judaismus byl započat rabínem Akivou zhruba začátkem 2. století...
2:28
Je to judaismus, který je nepřítelem Katolicismu,
2:31
tudíž nemůžeme spojovat nepřítele s přítelem — katolíkem!
2:35
Takže logicky je to třeba vštěpovat našim náboženským vůdcům...
2:43
Ale poslouchejte...
2:45
...například v 7. kapitole
2:48
uvádím v jedné poznámce pod čarou (je jich v mé knize téměř 600, neboť vše,
2:51
co vyprávím mám dobře podloženo)
2:54
...a říkám, že ve spisu vypracovaném Papežskou biblickou komisi v roce 2001
2:59
nazvaném, cituji:
3:01
„Židovský národ a jeho svatá písma v křesťanské Bibli“
3:04
(dokument, který naleznete na internetových stránkách Vatikánu,
3:07
t.j v jeho oficiálním archívu).
3:09
Pisatelé, v duchu židokřesťanského dialogu, jenž je specifický pro II. Vatikán,
3:14
nivelizovali rozdíly mezi principy talmudického judaismu a Katolicismu
3:18
a mimo jiné řekli, cituji:
3:20
„Křesťané se mohou mnohému naučit ze židovské biblické exegeze,
3:25
praktikované už 2000 let a opravdu
3:27
se také v průběhu dějin mnohému naučili;
3:29
na druhé straně mohou Křesťané doufat, že i Židé
3:32
budou moci mít prospěch z křesťanských exegetických bádání.“
3:37
Takže vidíte...
3:39
tady zcela rozporuplnou záležitost, ve které
3:43
katolíci, zejména z koncilní církve, souhlasí, že budou spolupracovat s náboženstvím,
3:50
které se od 2. století utvářelo v opozici vůči Katolicismu!?
3:54
To je vskutku neuvěřitelné!
3:56
A v tomto dokumentu „Židovský národ a jeho svatá písma v křesťanské Bibli“
4:01
bylo nejednoznačným způsobem přidáno, cituji:
4:05
„Židovské mesiášské očekávání není marné!“
4:10
A já doplňuji:
4:11
Zdá se, že orgány koncilní církve, v uvozovkách
4:15
zapomněly,
4:16
že pro Katolíky příchod Mesiáše, t.j. návrat Krista, ztělesněného Syna Božího
4:19
se uskuteční až nastane konec světa,
4:22
zatímco židé, kteří Ho neuznávají,
4:26
očekávají příchod svého mesiáše,
4:28
kterýžto zahájí novou éru, nový svět v jejich prospěch jakožto kněžského národa.
4:33
Takže tady máme, jak vidíte, zásadní rozpor!
4:37
Ten, kdo v roce 2001 napsal předmluvu k dokumentu
4:39
„Židovský národ a jeho svatá písma v křesťanské Bibli“,
4:44
byl v té době kardinál...
4:46
— kardinál Ratzinger!
4:48
„Je to žid!“
4:50
Tady paní já ne...
4:52
Neměli bychom mluvit na toto téma, neboť nejsou žádné důkazy!
4:55
A důkazy žádné nejsou! Já jsem v tomto velký puntičkář...
4:59
Něco takového člověk potvrzuje pomocí důkazů uvedených v oficiálních dokumentech.
5:06
Vůbec si neumíte představit ty těžkosti
5:09
a... škody způsobené některými lidmi, kteří vypustí nějaké informace do éteru,
5:16
které jim v dané chvíli dělají radost,
5:18
ale které ve skutečnosti jsou buď nepravdivé
5:21
nebo se nedají dokázat...
5:23
a náš nepřítel se už o to postará, aby je rozcupal:
5:26
Podívejte se na ty tradiční katolíky, na ty fanatiky, co to pustili do éteru...
5:29
a my tady máme důkaz, že to není pravda!
5:33
Pokud jsou tradiční katolíci alespoň trochu zvědaví,
5:36
tak podívají se na
5:38
internetové stránky Vatikánu
5:40
a přečtou si první Vánoční poselství Benedikta XVI. z roku 2005,
5:45
ve kterém přítel Benedikt — Benedikt XVI. říká toto, cituji:
5:50
„Moderní, dospělý člověče, přesto mnohdy chabý v myšlení i vůli,
5:55
dovol betlémskému Dítěti, aby tě vzalo za ruku!
5:58
Neboj se, důvěřuj Mu!
6:01
Životodárná moc Jeho světla tě povzbudí k tomu aby ses zapojil
6:06
do budování NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU
6:10
založeného na spravedlivých etických a ekonomických vztazích.
6:13
Kéž Jeho láska vede národy a upevňuje jejich společné povědomí v tom,
6:15
že jsou rodina, povolaná k tomu, aby budovala vztahy důvěry a vzájemné podpory atd.“
6:23
„...tě povzbudí k tomu, aby ses zapojil do budování NOVÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU!“
6:29
Proč ale tradiční katolíci
6:31
tomu nevěnují pozornost a dodávám, že se jedná jak o tradiční katolíky,
6:34
tak i kněze Bratrstva svatého Pia X.
6:38
Osobně jsem nikdy neslyšel kněze z FSSPX, aby na svém kázání řekl:
6:44
Trošku se teď, v uvozovkách, pobavíme... budu vám vyprávět... přečtu vám
6:48
úryvek z Vánočního poselství Benedikta XVI. z roku 2005.
6:51
Nikdy jsem nic takového neslyšel...
6:53
nicméně stačí jen jít na stránky Vatikánu...
6:55
Tentýž Benedikt XVI....
6:57
poněvadž je třeba upřesnit, že
6:59
duchovní se může splést...
7:01
například připusťme, že Benedikt XVI., vlastně v té době ještě Ratzinger...
7:05
mohl říct, že II. Vatikán byl výbornou věcí a zároveň také Antisyllabem,
7:11
načež poté uvědomuje si svou chybu
7:14
a proto...
7:16
(opravdu se tady snažím a hájím maximálně...)
7:20
...uvědomuje si svou chybu a od toho ustupuje, ale v tomto případě
7:24
je třeba, zvláště když se člověk stane papežem...,
7:26
aby se osobně vyzpovídal z toho, že se dopustil předtím hereze.
7:31
Avšak další věcí je, že k tomu, aby zpověď a rozhřešení byly opravdové,
7:34
pokud to bylo veřejné prohlášení,
7:37
musí to veřejně odvolat a říct: „Promiňte...,
7:42
ale řekl jsem v podstatě, kravinu!“
7:46
Takže jakožto kardinál nebo později papež, měl říct:
7:50
„Podívejte, když jsem řekl, že II. Vatikán byl velmi dobrý a také to byl Antisyllabus,
7:54
promiňte mi, ale zmýlil jsem se, byla to má chyba.“
7:56
Prostě měl nad tím udělat křížek. On to však nikdy neudělal!
7:58
A tady vidíme jeho „stálost“ ať už jako biskup nebo kardinál... A končím...
8:04
mimo jiné jeho encyklikou z roku 2009,
8:08
ve které mluví zvláště o blahoslaveném Janu XXIII.,
8:11
což je logické,
8:13
neboť ho bylo třeba svatořečit... v tomto ohledu blahoslavit,
8:15
aby nakonec byl jím (Benediktem) a Františkem svatořečen II. Vatikán!
8:18
V jeho encyklice z roku 2009
8:22
CARITAS IN VERITATE
8:26
říká papež Benedikt XVI.,
8:28
kterého cituji...
8:29
...doplňme tedy jeho prohlášení s jeho odhodláním zřídit, cituji Benedikta XVI.,
8:34
„opravdovou SVĚTOVOU POLITICKOU AUTORITU,
8:37
kterou již načrtl můj předchůdce bl. Jan XXIII.“,
8:41
tudíž „opravdovou SVĚTOVOU POLITICKOU AUTORITU“ ve spojení s OSN!
8:44
S OSN, která je ZEDNÁŘSKÝM CHRÁMEM!
8:47
Jakým tedy způsobem můžeme
8:49
zřídit, cituji, „opravdovou SVĚTOVOU POLITICKOU AUTORITU“
8:54
— ve spojení s OSN, která z definice je ANTIKATOLICKÁ!
8:59
Takže vidíte, jak je to frapantní,
9:01
že Benedikt XVI., byv biskupem, kardinálem a následně papežem,
9:07
měl antikatolické výroky... a žel Bohu hodně tradičních katolíků to zbaštilo,
9:12
protože někdy říkal, naštěstí, správné věci...
9:16
Když jsme proti potratům... ach, díky Bohu papež je také proti... děkujeme...
9:21
já také... ale...
9:25
to je to, co je na tom tak hrozné...
9:28
A v tom já kritizuji nejen tradiční katolíky, ale také
9:32
klérus Bratrstva sv. Pia X.
9:35
a rád bych, aby biskupové,
9:38
kněží z Kostela Saint-Nicolas-du- Chardonnet a ze všech kaplí FSSPX
9:42
ve Francii, Itálii a také i v Zimbabve
9:45
si to přečetli a řekli: „S tím nesouhlasíme!“
9:49
Dobře.
9:50
Poněkud jsem to tedy zestručnil, nicméně jsem udělal práci, jež udělaná nebyla ...
9:53
Dobře!
zaba likes this.
Prosím, dejte sem i překlad do češtiny či slovenštiny, nebo angličtiny.
Mates5485
Libor Halik
pred 3 minútami

www.youtube.com/watch

Aspoň tak ma nenapadlo škoda,že to nerobia priamo vo videu alebo preklad hovorením. Iba zapnúť titulky. Niektoré sú preložené videá.
Ladislav Bajza and one more user like this.
Ladislav Bajza likes this.
Libor Halik likes this.