vi.news
35

Hiệu quả của Italo-Latin-American: Cải cách Giáo triều "kẹt cứng"

Kế hoạch "cải cách" của Giáo triều Roma đang bị tiếp tục trì hoãn, theo Guido Horst đưa tin (Die-Tagespost.de, ngày 20 tháng 9). Hiện tại, Vatican đang chuẩn bị Tông Hiến Praedicate Eveachium ("…