Boží slovo na den 26.1. A.D.2020

Když Ježíš uslyšel, že byl Jan (Křtitel) uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnau při moři v území Zabulonově a Neftalimově, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy …
Joske likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/03_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
V první době ponížil (Hospodin) zemi Zabulon a zemi Neftali, v poslední době však oslaví Mořskou cestu, (kraj) za Jordánem, Galileu pohanů. Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné země vzchází světlo. Dáváš mnoho jásotu, zvětšuješ radost; veselí se před tebou, …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/03_00.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
V první době ponížil (Hospodin) zemi Zabulon a zemi Neftali, v poslední době však oslaví Mořskou cestu, (kraj) za Jordánem, Galileu pohanů. Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné země vzchází světlo. Dáváš mnoho jásotu, zvětšuješ radost; veselí se před tebou, jako se jásá o žních, jako plesají ti, kdo se dělí o kořist. Neboť jho, které ho tížilo, hůl na jeho šíji a bodec jeho otrokáře jsi zlomil jako za midjanských dnů.
Iz 8,23b-9,3

Žalm:
Hospodin je mé světlo a má spása.

Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál?
Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl?

Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím:
abych směl přebývat v Hospodinově domě po všechny dny svého života,
abych požíval Hospodinovy něhy
a patřil na jeho chrám.

Věřím, že uvidím blaho od Hospodina
v zemi živých!
Důvěřuj v Hospodina, buď silný,
ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!
Zl 27(26)

2. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista: Buďte všichni zajedno a ať nejsou mezi vámi roztržky. Stejně usuzujte a stejně smýšlejte. Lidé z Chloina domu mi totiž o vás oznámili, moji bratři, že se mezi sebou hádáte. Mluvím o tom, že každý z vás říká (něco jiného): "Já držím s Pavlem!", "já zase s Apollem!", "a já s Petrem!", "já s Kristem!" Je Kristus rozdělen? Copak byl za vás ukřižován Pavel? Nebo jste byli ve jménu Pavlově pokřtěni? Neposlal mě totiž Kristus křtít, ale kázat radostnou zvěst, a to ne nějakou slovní moudrostí, aby Kristův kříž nebyl zbaven působivosti.
1Kor 1,10-13.17

Evangelium:
Mt 4,12-23

Církevní kalendář:
sv. Timotej (Bohuslav)
Ke křesťanství byl přiveden apoštolem Pavlem, kterého věrně provázel na apoštolských cestách a v době věznění o něj pečoval. Pavel jej ustanovil biskupem v Efezu a jemu adresoval i dva své listy. Podle legendy byl asi r. 97 ukamenován.
catholica.cz
sv.Titus Byl Řek, narozený pohanským rodičům v Antiochii Syrské. Nejspíše byl pokřtěn apoštolem Pavlem, jehož se stal důvěrným přítelem. Spolu s Barnabášem ho doprovázel na apoštolský sněm do Jeruzaléma. Pavel jej při své třetí apoštolské cestě poslal z Efezu do Korintu, aby tam zavedl pořádek. Když do Korintu psal druhý list, uvedl v něm: "A tak jsme vybídli Tita, který započal toto dílo lásky, aby je mezi vámi také dokončil. Buď Bohu dík, že dal Titovi do srdce stejně horlivý zájem o vás!"(2Kor 8,6; 8,16)
Tita ustanovil Pavel biskupem na Krétě, kde byla značně pokleslá mravnost a mnozí se houževnatě drželi gnostického bludu. R. 65 mu poslal list, v němž psal o tom, jaké jsou potřebné vlastnosti budoucích kněží a biskupů i k čemu vést jednotlivé stavy věřících. Za druhé Pavlovy vazby působil v Dalmacii jako první věrozvěst. Na Krétu se vrátil zpět a tam zemřel ve věku 94 let.
Oba dva společně oslavovaní biskupové, Timotej i Titus, doplňují dílo apoštola Pavla jako jeho věrní žáci. Tita nazývá při pozdravu v listě vlastním synem ve společné víře. Řečtí Otcové opěvují Tita pro jeho horlivost, ryzí lásku, úsilí urovnávat vše mírovou cestou i pro jeho vztah k chudobě.
catholica.cz
Joske likes this.