Boží slovo na den 23.8. A.D. 2019

Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, shromáždili se a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl přivést do úzkých a zeptal se: „Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“ Odpověděl …
Theodorá-Máriá likes this.
Jak prosté a jak těžké

Odpověděl mu: „`Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: `Miluj svého bližního jako sám sebe.' Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/20_05.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Rút.
Za doby soudců nastal v zemi hlad. Jeden muž odešel z Betléma v Judsku, aby přebýval se svou ženou Noemi a dvěma syny v moabských krajinách. Muž se jmenoval Elimelech. Ale Elimelech, muž Noemi, zemřel a ona zůstala sama se svými dvěma syny. Ti se oženili s Moabkami, jedna se jmenovala Orpa a druhá …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/20_05.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Rút.
Za doby soudců nastal v zemi hlad. Jeden muž odešel z Betléma v Judsku, aby přebýval se svou ženou Noemi a dvěma syny v moabských krajinách. Muž se jmenoval Elimelech. Ale Elimelech, muž Noemi, zemřel a ona zůstala sama se svými dvěma syny. Ti se oženili s Moabkami, jedna se jmenovala Orpa a druhá Rút. Bydleli tam asi deset let. Když zemřeli i oba synové, zůstala Noemi sama, bez obou synů a bez muže. Tu se rozhodla se svými dvěma snachami, že se vrátí z moabských krajin. Uslyšela tam totiž, že Hospodin pomohl svému lidu a dal mu chléb. Orpa dala své tchyni polibek na rozloučenou, ale Rút se přidržela své tchyně. Ta jí však řekla: „Hle, tvá švagrová se vrátila k svému lidu a k svému bohu, vrať se a následuj svou švagrovou.“ Rút odpověděla: „Nenaléhej na mě, abych tě opustila, abych se obrátila a nešla za tebou, neboť kamkoli půjdeš, půjdu, kde zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid je mým lidem a tvůj Bůh je mým Bohem!“ Tak se vrátila Noemi a s ní se vrátila Moabka Rút, její snacha, z moabských krajin. Přišly do Betléma, když začínala žeň ječmene.
Rt 1,1.3-6.14b-16.22

Žalm:
Duše má, chval Hospodina!
Nebo: Aleluja.

Šťastný, komu pomáhá Bůh Jakubův,
kdo doufá v Hospodina, svého Boha.
On učinil nebe i zemi,
moře i vše, co je v nich.

On zachovává věrnost navěky,
zjednává právo utlačeným,
dává chléb lačným.
Hospodin vysvobozuje vězně.

Hospodin otvírá oči slepým,
Hospodin napřimuje sklíčené,
Hospodin miluje spravedlivé,
Hospodin chrání přistěhovalce.

Podporuje sirotka a vdovu,
ale mate cestu bezbožníků.
Hospodin bude vládnout navěky,
tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení.
Zl 146

Evangelium:
Mt 22,34-40

Církevní kalendář:
sv. Růžena z Limy (+1617)
Pocházela z Peru. Od dětství žila ctnostným životem a s touhou po pokání. Na křtu dostala za patronku sv. Alžbětu, ale biřmovací jméno "Rosa", tj. růže, symbolicky vyjadřuje krásu orámovanou trním. Své celoživotní utrpení obětovala Kristu za spásu a obrácení hříšníků. Od r. 1606 byla ve třetím řádu sv. Dominika. Sloužila nemocným, vynikala pokorou a dosáhla vysokého stupně mystických milostí.
více: catholica.cz
Díval jsem se na vklad od Glory to God Dědičný hřích a osvobození v Kristu - 2. část kam nepochopitelně nemohu. Směrovka od They výše. Zablokováno. Čili sem jen pár slov:

1/ Člověka, který je P. Antonín Dohnal příliš nemusím. Jeho dikce a jeho máchání rukama je horší než u pana Soukupa na Barrandově. A to mne pan Soukup ještě pobaví, bývá i vtipný a je nesporně chytrý a vzdělaný.
2/ Styl P. …More
Díval jsem se na vklad od Glory to God Dědičný hřích a osvobození v Kristu - 2. část kam nepochopitelně nemohu. Směrovka od They výše. Zablokováno. Čili sem jen pár slov:

1/ Člověka, který je P. Antonín Dohnal příliš nemusím. Jeho dikce a jeho máchání rukama je horší než u pana Soukupa na Barrandově. A to mne pan Soukup ještě pobaví, bývá i vtipný a je nesporně chytrý a vzdělaný.
2/ Styl P. Dohnala je ryzí vymývání mozků, totální nalévárna bez hlubšího záběru. Podobně to dělá pan Soukup, kdy umí servírovat a opakovat fakta různým způsobem, aby se to zahnízdilo v hlavách těch, kteří doposud nepochopili :) Je to samozřejmě styl a záměr, způsob cíleného projevu nasměrovaný k různým konzumentům.... P. Dohnal to ovšem tvoří tak, že je přesvědčen, že koná v bezchybném přesvědčení. Je ale hodně mimo a mnoho lidí na takový náboženský styl slyšet ani nebude. Možná na ruském či ukrajinském zapadlém venkově by se svým ohozem a dikcí nalezl slyšení. Je pro mne útrpné něco takového slyšet. kdo byl někdy na MLM přednáškách a těch malůvkách co předvádějí, tak je to naprosto to samé a vždy se jedná o jediné - nalévárnu - vypni mozek a nech se hypnotizovat :) To je celé. Televize i monitor má podobné "nastavení"na lidský mozek. Pozor na to :) Proto raději číst a přemýšlet a tvůrčím způsobem jednat. nenechat si mazat RAMku :))
3/ Za další. Thea je multinick a jeden ze šiřitelů, nechci říkat užitečných idiotů. Spíše je nostalgikem, který má pocit, že toto je možná pravé ořechové, jasné slovo, úderná řeč.... Inu, není. Smíšenina postlistopadového charismatismu a ortodoxie je něco zmatečného. A nedej Bože, když do toho všeho dokáží natlačit i politiku a promíchat. pro normálního člověka nepoživatelné. nemá to úroveň, tvůrčí myšlenku, záběr a především je ta forma přežilá a útrpná. Vinu nese ale hlavní guru, který si po několika konfliktech našel své místo/nemísto a výsledek není moc povzbudivý. Ambice se roztříštily a zůstala pachuť, nespokojenost, trauma.... a toto přenáší tito dál... Stále totéž,, stále dokola, taková uskupení často jen parazitují na většinovém náboženství, přiživují se vzdorem a kdo trochu sleduje náboženskou dynamiku, tak ví...

Když vidím toto www.youtube.com/watch a kde vystoupí "biskup"? a jak je představen a neuveden čí biskup a z jaké denominace, tak mi to připomíná jako kdybych zvěrolékaře představil na kolegiu neurochirurgů a nutil ho operovat glioblastom. Podobně by to dopadlo, kdyby sebevzdělanější doktor - práv :) chtěl činit totéž... Není biskup jako biskup, není doktor jako doktor....

Nechci být ultimativní, ale opravdu rozlišování je třeba a kdo chce pochopí.... Pěkný den.