Boží slovo na den 10.11. A.D. 2019

K Ježíšovi přistoupilo několik saduceů, kteří tvrdí, že není vzkříšení, a otázali se ho: „Mistře, Mojžíš pro nás ustanovil: `Zemře-li někomu bratr, který měl manželku, ale byl bezdětný, ať si tu …
Peter(skala)vYnni?!
Peter(skala) satan s belzebubom sa spoja. Tomu hovorím výhra.
Theodorá-Máriá likes this.
...a abychom byli osvobozeni od lidí zvrácených

a zlých, neboť věřit není dáno všem.
Bože daj prosím!

Pusťte si prosím raději: www.youtube.com/watch
Občas vidíme, jak se v katolické církvi objevuji výhrady vůči něčemu novému a nebo se přestává respektovat představitel či představitelé a koneckonců i portál Gloria někdy generuje jaednoznačně jak neposlouchat představené a dnes jsem si přečetl, že katolík se má prý řídit svým vlastním úsudkem... Inu, to je ale objev :)) Ale jistě to neznamená současně znegovat vše jiné, že? Ale jsme-li u …More
Občas vidíme, jak se v katolické církvi objevuji výhrady vůči něčemu novému a nebo se přestává respektovat představitel či představitelé a koneckonců i portál Gloria někdy generuje jaednoznačně jak neposlouchat představené a dnes jsem si přečetl, že katolík se má prý řídit svým vlastním úsudkem... Inu, to je ale objev :)) Ale jistě to neznamená současně znegovat vše jiné, že? Ale jsme-li u rozdílů a tradice a konzervatismu, tak se mi moc líbil praktický názor pebu s ohledem na sezení :) I to je rozdíl, to je fakt.. Za jeho příspěvek bych si dovoliol připomenout jedno období v pravoslavné církvi z odkazu www.mundo.cz/pravoslavne-nabozenstvi kde lze zřetelně vidět, kam to vše vedlo a s jakým výsledkem... Takže opravdu nic nového pod sluncem....
------------------------------------------------
pebu

před 1 hodinou

12 rozdílů mezi pravoslavím a římským katolictvím-Православие и католичество. 12 отличий

Děkuji. Já ten rozdíl vnímám spíše takto: rozdílná liturgie (zejména v délce) a pak, že v západním kostele si mohu sednout, což mě vyhovuje, protože již mě bylo 70 a nohy začínají bolet. Chápu, že toto je samozřejmě jen povrchní pohled.

-------------------------------------------------

Raskol a starověrci

Jednota autokefální ruské pravoslavné církve byla zásadně narušena v polovině 17. století, kdy moskevský patriarcha Nikon prosadil v roce 1653 reformy, které měly sjednotit ruské a řecké církevní praktiky. S podporou cara Alexeje změnil Nikon některé zavedené rituály – např. znamení kříže se namísto dvěma prsty začalo dělat třemi prsty, „aleluja“ se začalo vyslovovat třikrát namísto dvakrát apod. Tyto reformy, i když se jedná o zdánlivě nepodstatné rozdíly, ale vzbudily odpor, jak u některých kněží, tak u věřících, zvlášť když brzy začalo být zjevné, že Nikon se snaží využít reformu k centralizaci církve a posílení svojí vlastní moci.

Dřevěný palác cara Alexeje Michajloviče v Kolomenském

Odpor proti reformě vedl k rozkolu v církvi („Raskol“). Mnozí odpůrci reforem byli popraveni. V jejich názorech se projevila nechuť k čemukoliv novému, konzervativnost a idealizace tradičních hodnot, také názor, že mučednictví při obraně těchto hodnot je cestou ke spáse. V neposlední řadě se odpor proti církevním autoritám spojil s odporem proti feudalismu a nevolnictví. Rozkol zesílil po moskevské synodě v letech 1966-67, když byli „starověrci“ vyloučeni z církve, označeni za kacíře a uvaleni do klatby. Někteří odešli ze svých domovů žít do společenství v hustých lesích. K nejdramatičtějším činům některých radikálních „raskolniků“ patřil i tzv. „křest ohněm“, čili sebeupalování.

Postupně ale začalo být zjevné, že staré pořádky se už nevrátí a hnutí starověrců sláblo. Mnozí odešli do zahraničí, např. na území polsko-litevského státu, kde mohli svoji víru praktikovat svobodně. V Rusku bylo jejich vyznání ilegální až do roku 1905. Dnes se počet starověrců v Rusku odhaduje na půl milionu až jeden milion věřících. Sám patriarcha Nikon, který stál na začátku rozkolu, nedopadl dobře. Jeho touha rozšířit moc církve i do světské oblasti nakonec rozlítila cara Alexeje, Nikon byl sesazen a uvězněn. Většina jeho reforem ale zůstala zachována.
ekans
jednoduchá rada, vypni pc a modli se
Na radu se asi nikdo neptal, ale je dobré, že druhým nabízíš svůj recept. Tak snad zabere a někdy se zase ozvi.
------------------------
ekans
pred 37 minútami
jednoduchá rada, vypni pc a modli se
Kalisrátos-"občas vidíme, jak se v katolické církvi objevuji výhrady vůči něčemu novému a nebo se přestává respektovat představitel či představiteléô
Dôležité je ,že absolúutna väčšina "veriacich" v RKC je ochotná všetko prijať. Aj modlu Pachamamy ako náhradu Panny Márie ,ty syn zatratenia.
Pavol IV and 2 more users like this.
Pavol IV likes this.
pebu likes this.
Strážce likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_00.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Makabejské.
Přihodilo se, že zajali sedm bratrů s jejich matkou. Král je dal mrskat biči a volskými řemeny, aby je přinutil jíst zakázané vepřové maso. Jeden z nich, který se stal jejich mluvčím, řekl: „Co se nás ptáš a o čem se chceš od nás poučit? Jsme odhodláni spíše zemřít než překročit (…More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/32_00.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Makabejské.
Přihodilo se, že zajali sedm bratrů s jejich matkou. Král je dal mrskat biči a volskými řemeny, aby je přinutil jíst zakázané vepřové maso. Jeden z nich, který se stal jejich mluvčím, řekl: „Co se nás ptáš a o čem se chceš od nás poučit? Jsme odhodláni spíše zemřít než překročit (božské) zákony otců.“ Druhý pak v poslední chvíli řekl: „Ničemo, bereš nám přítomný život, ale král všehomíra vzkřísí nás k věčnému životu, protože umíráme za jeho zákony.“ Po něm byl týrán třetí. Když ho požádali, aby vyplázl jazyk, (který mu chtěli uříznout,) nebojácně vztáhl ruce (na oheň) a neohroženě řekl: „Dostal jsem je z nebe, ale kvůli Božím zákonům se o ně nestarám a doufám, že je znovu od něho obdržím.“ Sám král a jeho družina žasli nad duševní silou jinocha, který se vůbec nestaral o bolesti. Když zemřel, dali se do stejného mučení a týrání čtvrtého, který krátce před smrtí řekl: „Je dobré být poslán na smrt od lidí, když můžeme doufat od Boha, že znovu budeme od něho vzkříšeni. Pro tebe však vzkříšení k životu nebude!“
2Mak 7,1-2.9-14

Žalm:
Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe.

Slyš, Hospodine, spravedlivou žádost,
všimni si mého nářku,
popřej sluchu mé modlitbě z bezelstných rtů!

Mé kroky pevně setrvaly na tvých stezkách,
nezakolísaly mé nohy.
Volám k tobě, protože mě vyslyšíš, Bože,
popřej mi sluchu, slyš mé slovo!

Opatruj mě jako zřítelnici oka,
do stínu svých perutí mě ukryj.
Já však ve spravedlnosti uzřím tvou tvář,
až procitnu, nasytím se pohledem na tebe.
Zl 17

2. čtení:
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Soluňanům.
Bratři! Náš Pán Ježíš Kristus i Bůh, náš Otec, který nás miloval a ve své dobrotě nám dal nepomíjející útěchu a radostnou naději – on sám ať potěší vaše srdce a utvrdí v každém dobrém činu i slovu. A tak, bratři, modlete se za nás, aby se slovo Páně dále šířilo a bylo přijímáno s úctou, jak je tomu i u vás, a abychom byli osvobozeni od lidí zvrácených a zlých, neboť věřit není dáno všem. Ale Pán je věrný: on vás bude sílit a chránit od zlého. Spoléháme na vás, že s (pomocí) Páně děláte a budete dělat, co vám nařizujeme. A Pán ať řídí vaše srdce k Boží lásce a k tomu, abyste byli trpěliví tak, jako byl Kristus.
2Sol 2,16-3,5

Evangelium:
Lk 20,27-38

Církevní kalendář:
sv. Lev Veliký
Od mládí působil v Římě. Za papežů Celestina I. a Sixta III. byl veden jako arcijáhen. V čele církve stanul 29. 9. 440. Svědomitě postupoval proti všem bludům, vyskytujícím se za jeho pontifikátu. Zvláště bolestně jej zasáhl blud Eutycha (neuznávající, že Kristus je pravý Bůh i pravý člověk), který měl později za následek i krveprolití. Lev I. horlivě bránil primát sv. Petra proti Cařihradu i své město před jeho nepřáteli. Hunského vůdce Attilu odvrátil od tažení na Řím a při vpádu vandalů šel opět jednat s nepřátelským vůdcem, ale u Gensericha dosáhl jen toho, že nedošlo k prolévání krve a k vypálení Říma. Až do smrti se cítil zodpovědný za čistotu víry i svěřený lid.
více: catholica.cz