vi.news
32

Francis khuyến khích Hồng y Lisbon tiếp tục thúc đẩy tội lỗi phàm nhân

Giáo hoàng Francis đích thân cảm ơn Lisbon Cardinal Manuel Clemente về tuyên truyền các giáo lý vô đạo đức chứa trong Amoris Laetita trong một lá thư Mùa Chay cho các linh mục Lisbon. Clemente tuân…