vi.news
34

Francis mắc chứng đa ngôn kỷ lục

Thông điệp của Giáo hoàng từ năm 1878 đến 1978 có từ 4.000 đến 10.000 từ. Giáo hoàng Francis sử dụng trung bình khoảng 30.000 từ cho mỗi thông điệp [mà không có nhiều nội dung]. Số từ này được cung …