vi.news
43

Hai Hồng y, Ba Giám mục chỉnh sửa Francis, Trả lời Dubia

Các hồng y Raymond Burke, 70 tuổi, Janis Pujats, 88, và ba giám mục Kazakhstan, Giám mục phụ trợ Schneider, 58, Đức Tổng Giám mục Peta, 67, và từ chức Tổng Giám mục Lenga, 69 tuổi, ban hành "Tuyên …