പൗരോഹിത്യ ബ്രഹ്മചര്യത്തെ ദുർബ്ബലമാക്കി ഫ്രാൻസിസ്

ഇറ്റലിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക്-കത്തോലിക്ക വൈദികർക്ക് ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ വിവാഹിതരാവാൻ അനുവാദം നൽകി. ജൂലൈ മാസത്തിൽ, ഇറ്റലിയിലെ താമസിക്കുന്ന 70,…