2. SVĚT PO PÁDU

Plán lásky byl zhacen, ale Bůh už připravoval jiný plán lásky. Ježíš Lucii z Francie Důsledky Pádu „Hřích lidstva v Adamovi a Evě zcela rozrušuje nádherný Boží plán, pozměňuje jeho pojetí. Po řádu …
Varovanie
356. Poselství Boha Otce ze dne 23. února 2012 v 16:42.

VOLÁNÍ KE KATOLICKÉ CÍRKVI, ABY PŘIJALA NOVOU ÉRU POKOJE NA ZEMI

Já jsem Bůh, Všemohoucí Otec, Stvořitel všech věcí, Bůh Nejvyšší.
Má dcero, je důležité, aby ti, kteří následují učení římskokatolické církve, přijali milénium tak, jak bylo slíbeno všem mým dětem. Slova, obsažená v mé svaté Knize, v Bibli svaté, nelžou. Můj slib je …More
356. Poselství Boha Otce ze dne 23. února 2012 v 16:42.

VOLÁNÍ KE KATOLICKÉ CÍRKVI, ABY PŘIJALA NOVOU ÉRU POKOJE NA ZEMI

Já jsem Bůh, Všemohoucí Otec, Stvořitel všech věcí, Bůh Nejvyšší.
Má dcero, je důležité, aby ti, kteří následují učení římskokatolické církve, přijali milénium tak, jak bylo slíbeno všem mým dětem. Slova, obsažená v mé svaté Knize, v Bibli svaté, nelžou. Můj slib je také obsažen ve Skutcích apoštolů.
Jan Evangelista byl také zpraven o slavném návratu mého milovaného Syna, až bude panovat na 1000 let v nové éře pokoje. Proč ti, kdo tvrdí, že rozumějí mému svatému Slovu, odmítají jednu část z něho přijmout a druhou ne? Těmto mým posvěceným služebníkům teď říkám, aby si otevřeli Knihu Pravdy.
Máte povinnost otevřeně hlásat Pravdu. Nesmíte naslouchat těm ve vašich řadách, kteří překrucují Pravdu ve vztahu k nové éře míru na zemi. Co motivuje vaše bratry v mé římskokatolické církvi, kteří odmítají pravdu? Uvedli jste mé děti ve zmatek. Kvůli jejich věrnosti k jediné pravé církvi, římskokatolické církvi, jim upíráte příležitost, aby připravili své duše na panování mého Syna v Novém ráji na zemi.
Vaší povinností je, abyste informovali mé děti o pravdě. Nesmíte nikdy odpírat mým dětem pravdu, obsaženou v Bibli svaté, která obsahuje pravdivé Slovo. Vy, mé děti, musíte přijmout slib, který dal můj Syn po svém slavném zmrtvýchvstání. Řekl, že přijde znovu. Tento čas k Druhému příchodu mého Syna na zem se blíží.
Věříte-li ve slib mého Syna, pak také víte, co míní tím, co řekl. Až přijde znovu, přijde, aby panoval a převzal svůj právoplatný trůn v Novém ráji, který jsem stvořil na zemi pro vás všechny. Nikdy nepochybujte o slovech z božských úst mého milovaného Syna, Ježíše Krista.
Vězte, že Já, váš milovaný Otec, chci, abyste se všichni spojili jako jedna rodina s mým Synem v ráji. Přijměte Pravdu. Nepřekrucujte ji, ani ji neupravujte, aby vyhovovala vaší chybné interpretaci. Já jsem Pravda. Nemůžete změnit Mě, nebo kdo jsem. Pravda vás osvobodí.

Váš milovaný Otec
Bůh Nejvyšší
Varovanie
396. Poselství Matky Spásy ze dne 9. dubna 2012 v 10:00.

ÉRA MÍRU, O KTERÉ JSEM MLUVILA VE FATIMĚ, BYLA ZAPOMENUTA

Mé dítě,
svět brzy projde konečnými změnami, protože bitva o duše zesiluje. Satan uškodí katolické církvi a já, Matka Boží, budu vtažena do rozdělení církve. Moje úloha Spoluvykupitelky, Prostřednice a Obhájkyně nebude přijata částmi katolické církve.
Nejsem přijímána v mnoh…More
396. Poselství Matky Spásy ze dne 9. dubna 2012 v 10:00.

ÉRA MÍRU, O KTERÉ JSEM MLUVILA VE FATIMĚ, BYLA ZAPOMENUTA

Mé dítě,
svět brzy projde konečnými změnami, protože bitva o duše zesiluje. Satan uškodí katolické církvi a já, Matka Boží, budu vtažena do rozdělení církve. Moje úloha Spoluvykupitelky, Prostřednice a Obhájkyně nebude přijata částmi katolické církve.
Nejsem přijímána v mnoha kruzích, pokud jde o úlohu, kterou musím mít v záchraně duší. Můj ubohý Syn je tolik zraňován způsobem, jakým jsem byla já, Matka Boží, odmítnuta.
Moje úloha jako té, která zničí hada, není pochopena. Byla jsem požehnána milostmi a také mocí, abych porazila a zničila Zlého. On, Zlý, má mnoho následovníků uvnitř katolické církve, kteří se chtějí postavit proti moci, která mi byla dána Bohem Nejvyšším.
Éra pokoje, o které jsem mluvila ve Fatimě, byla zapomenuta. Tato éra pokoje se uskuteční po Druhém příchodu mého Syna a potrvá tisíc let. To se stane, až se nebe a země spojí v jediný nádherný Nový ráj.
Pro víru mých dětí a jejich oddanost ke mně, jejich milované Matce, vejde mnoho duší do Nového ráje. Satan nyní usilovně pracuje, aby přesvědčil členy katolické církve, že se toto nemá stát.
Moje úloha Matky Spásy a Spoluvykupitelky, abych po boku svého milovaného Syna byla činná a hlásala jeho Druhý příchod, je popírána.
Děti, modlete se, aby duše, které jsou oběťmi podvodníka uvnitř katolické církve, neodvedly mé děti od jejich chvíle spásy. Modlete se, aby papež Benedikt mohl zastavit pronikání tohoto zla do katolické církve. Nikdy se nevzdávejte ve svém boji postavit se za pravdu.
Slib mého Syna, že se vrátí, aby přivedl lidstvo do věčného života v ráji, se začíná naplňovat. Ale na každém kroku Mu budou kladeny překážky dušemi, které dovolily klamu Zlého, aby od Něho odvrátily svůj zrak.
Věrnost mému Synu uvnitř církve bude slábnout. Moje úloha Spoluvykupitelky, Prostřednice a Obhájkyně nebude přijata. Modlete se, aby kněží mého Syna stáli pevně a bránili Pravdu.

Vaše milovaná Matka
Matka Boží
Matka Spásy
Július7
Varovanie :

Lze v tom spatřovat řízení Ducha Svatého, který nedopustil, aby víra v uskutečnění Kristova Království na zemi, přestože byla většinou opuštěna, byla církevními autoritami odsouzena.

To je lož. Milenarizmus bol odsúdený RKC.
676Tento podvod antikrista sa už rysuje vo svete vždy, keď si niekto nárokuje splniť v dejinách mesiášsku nádej, ktorá sa môže uskutočniť iba mimo dejín, a to …More
Varovanie :

Lze v tom spatřovat řízení Ducha Svatého, který nedopustil, aby víra v uskutečnění Kristova Království na zemi, přestože byla většinou opuštěna, byla církevními autoritami odsouzena.

To je lož. Milenarizmus bol odsúdený RKC.
676Tento podvod antikrista sa už rysuje vo svete vždy, keď si niekto nárokuje splniť v dejinách mesiášsku nádej, ktorá sa môže uskutočniť iba mimo dejín, a to eschatologickým súdom. Cirkev odmietla túto falzifikáciu budúceho Kráľovstva aj v umiernenej podobe, známu pod názvom „milenarizmus“,
Varovanie
Pán Ježiš Kristus , upozorňuje na to ,že už nikdy nepríde na túto zem v Tele , pretože to nie je možné.vid;VĚZTE, ŽE 1000 LET, ZMIŇOVANÝCH V KNIZE ZJEVENÍ, ZNAMENÁ PRÁVĚ JENOM TO
Ak sa majú naplniť proroctvá o Konci Času, to znamená , príde Varovanie necelý(rok )doba pokoja potom nastúpia tresty a Veľká Očista - obdobie Šelmy a prenasledovania kresťanov (3,5roka,)Trojdňová tma ,Druhý …More
Pán Ježiš Kristus , upozorňuje na to ,že už nikdy nepríde na túto zem v Tele , pretože to nie je možné.vid;VĚZTE, ŽE 1000 LET, ZMIŇOVANÝCH V KNIZE ZJEVENÍ, ZNAMENÁ PRÁVĚ JENOM TO
Ak sa majú naplniť proroctvá o Konci Času, to znamená , príde Varovanie necelý(rok )doba pokoja potom nastúpia tresty a Veľká Očista - obdobie Šelmy a prenasledovania kresťanov (3,5roka,)Trojdňová tma ,Druhý príchod Krista Kráľa - nie v Tele. Vyzdvihnutie (vytrhnutie) na novú zem přeživších s telom a dušou. Ľudia ktorý prešli Veľkou Očistou , budú zbavený hriechov a jeho následkov , smrť už nebude mať žiadnu moc a vládu. Týto budú , žiť nie na tejto zemi,pretože táto zem bude zdevastovaná a nesie na sebe škvrny hriechu a preto bude celkom zničená , ale na novej zemi ktorú Boh , pripravil na tento účel a je to akási náhrada za Raj,o ktorý Adam a Eva prišli. Život tam bude obdobný, ako bol kedysi v raji , ľudia nebudú mať telesný styk , všetko potrebné si budú zabezpečovať s prírody , ktorá bude neporušená a človek tam bude žiť v harmónii zo svojim Stvoritelom, a v pokoji medzi sebou navzájom i zo zvieratami či prírodou. Všetci budú pracovať pre dobro svojho blížneho a pre slávu Božiu. Toto je iba ešte nejasný , abstraktný obraz toho , čo má byť 1000ročným kráľovstvom , ktoré si Ježiš Kristus bude nárokovať , aby mohol vládnuť a panovať v ľudských srdciach, tak ako to bolo zamýšľané od počiatku stvorenia, a neuskutočnilo sa pre Diablovu nástrahu , ktorú narafičil na našich prvých rodičov.A verím , že toto čo Pán Boh zamýšľa uskutočniť ohľadom 1000 ročného Kráľovstva , presahuje , prevyšuje a nedá sa nám v žiadnom prípade uchopiť, vysvetliť, rozumovo objasniť, pretože je to stále , pre nás zahalené , tajomnom ako i Nebo, Peklo ,Očistec. Vždy tam bude istá hmla a náš telesný rozum nebude Nikdy schopný , obsiahnuť a preniknúť s jasnosťou do týchto vecí.Ale to neznamená , že peklo či očistec neexzistujú, lebo ich nedokážeme ľudsky pochopiť, tak je to i s 1000 ročným kráľovstvom , ktorého podstata nám ostáva ešte skrytá, nie však nereálna a s Božieho pohľadu neuskutočniteľná.
Má nejvroucněji milovaná dcero,
řekni mým dětem, že nikdo nemá takové znalosti, nebo pravomoc, aby odhalil pravdu, obsaženou v Knize Zjevení. Nezáleží na tom, za jak učené se mohou pokládat, jsem to jen Já, Ježíš Kristus, Spasitel a Vykupitel lidstva, kdo má oprávnění odhalit světu to, co je obsaženo v Knize Pravdy.
Jen Já, Beránek Boží, mám právo přinést pravdu, danou mému učedníku Janu Evangelistovi, nástroji pravdy, dnešnímu světu. První pečeť představuje odpadlictví, které můžete vidět nejen mezi nevěřícími, ale i mezi těmi, kteří tvrdí, že Mě znají a těmi, kteří veřejně hlásají svou lásku ke Mně. Toto je čas, kdy pravda víry bude překroucena, kdy vám, mé děti, je nabízena oslabená věrouka, která je urážkou mého učení. Říkám vám, mé děti, až uvidíte, jak se rozmáhají nové falešné víry a náboženské doktríny, budete vědět, že nyní nadešel čas, aby první pečeť byla odhalena.
Július7
Varovanie :

to, čo píšeš je znova forma milenarizmu. Veď trocha uvažuj. Je jasne napísané, že každý človek musí raz zomrieť, takže má nad ním smrť svoju moc následkom dedičného hriechu. Výnimkou je len svatá Panna, ktorá je počatá bez dedičného hriechu.Ty tam píšeš, že vytrhnutí s telom aj dušou budú zbavení hriechov a smrť už nad nimi nebude mať moc.
Máš to fakt dopletené a veríš bludom. Tí …More
Varovanie :

to, čo píšeš je znova forma milenarizmu. Veď trocha uvažuj. Je jasne napísané, že každý človek musí raz zomrieť, takže má nad ním smrť svoju moc následkom dedičného hriechu. Výnimkou je len svatá Panna, ktorá je počatá bez dedičného hriechu.Ty tam píšeš, že vytrhnutí s telom aj dušou budú zbavení hriechov a smrť už nad nimi nebude mať moc.
Máš to fakt dopletené a veríš bludom. Tí vytrhnutí totiž vobec nezomreli.
Za živa zobral Boh do Raja len 2 prorokov Enocha a Eliáša a aj tí budú musieť zomrieť, pretože tesne pred koncom sveta prídu znova na Zem z Raja a Antikrist ich zahubí...
Varovanie
Dopletené , brat môj ver tomu, že nie. To čo som napísal , je v plnom vedomí a plne celou svojou bytosťou si za tým stojím. Existujú mnohé tajomstvá medzi nebom a zemou, ktoré neboli ešte úplne odkryté a rozvynuté pred ľudmi, a mnohé ostanú ukryté nášmu zraku a vedomiu aj na večnosti. Ani Cirkvy nebolo všetko odhalené a zjavené do podrobna . A vieš prečo!?… Aby sme nezaspali na vavrínoch a …More
Dopletené , brat môj ver tomu, že nie. To čo som napísal , je v plnom vedomí a plne celou svojou bytosťou si za tým stojím. Existujú mnohé tajomstvá medzi nebom a zemou, ktoré neboli ešte úplne odkryté a rozvynuté pred ľudmi, a mnohé ostanú ukryté nášmu zraku a vedomiu aj na večnosti. Ani Cirkvy nebolo všetko odhalené a zjavené do podrobna . A vieš prečo!?… Aby sme nezaspali na vavrínoch a neprestali sme hľadať Pána Boha a On sám si ponechal právo, kedy odkryje a komu, svoje skryté tajomstvá. 1000 ročné kráľovstvo , je jedno z nich.
Samozrejme , že ťa v žiadnom prípade nepresviedčam, ani nechcem, aby to tak vyznelo. Zostaň v Pokoji a či už veríš , alebo neveríš tomu čo píšem, to naozaj nie je podstatné. Hľadaj Pána Boha , buď mu verný a uchovaj svoju vieru neporušenú.Nech Ťa Pán Boh Žehná a naplní Ťa Milosťou a Láskou.
zaba
Zjevení 20 kap. začátek:
1 Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz.
2 Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana,
3 na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn.
4 Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, …More
Zjevení 20 kap. začátek:
1 Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz.
2 Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana,
3 na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn.
4 Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let. –
5 Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší. –
6 To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let.
Varovanie
Poselství Ježíše ze dne 24. února 2012 v 15:30.

V NOVÉM RÁJI NEBUDE SMRT, ANI NEMOC, ANI HŘÍCH

Má vroucně milovaná dcero,
nesmíš nikdy zapomenout, že přes má přísná varování lidstvu, chovám v srdci ke všem svým dětem zcela výjimečnou lásku.
Je nutné očistit zemi teď, neboť kdybych se vrátil nyní, nebyla by vhodná, abych po ní kráčel. Až bude lidstvo očištěno, tak zůstanou jen ti, kteří …More
Poselství Ježíše ze dne 24. února 2012 v 15:30.

V NOVÉM RÁJI NEBUDE SMRT, ANI NEMOC, ANI HŘÍCH

Má vroucně milovaná dcero,
nesmíš nikdy zapomenout, že přes má přísná varování lidstvu, chovám v srdci ke všem svým dětem zcela výjimečnou lásku.
Je nutné očistit zemi teď, neboť kdybych se vrátil nyní, nebyla by vhodná, abych po ní kráčel. Až bude lidstvo očištěno, tak zůstanou jen ti, kteří milují Mě a mého Nebeského Otce. Moje vyvolená generace bude se Mnou na věky. Tento ráj vám nabídne 1000 let pokoje, lásky a harmonie.
Po tomto období nastane druhé vzkříšení mrtvých. Jen potom může být nabídnut všem duším věčný život Božím Světlem, které je bude pronikat. Proč váháš, má dcero? Cožpak nevíš, že tato proroctví byla předpověděna?
Rozumějte Mi však dobře. Vám, dětem této generace bude dán dar života v ráji, jenž bude dokonce krásnější než ten, který byl připraven pro Adama a Evu. Stáří nebude existovat, protože člověk bude žít v míru s rodinami minulých generací. Tolik lásky a radosti bude každodenním zážitkem. Konečně vám bude udělen opravdový, trvalý pokoj ve vašich duších.
Proč by to nebylo možné? Toto je země, která byla naplánována mým Otcem, jehož Boží vůle se konečně uskuteční jak na zemi, tak i v nebi. Radujte se všichni. Nový ráj má být přivítán s rozechvěním a očekáváním. Nebude tam smrt, ani nemoc, ani hřích. Bude vám dán dar věčného štěstí.
Modlete se za ty, kdo pro hřích a neposlušnost ztratí jakýkoliv nárok na své právoplatné dědictví, které bylo zamýšleno mým Věčným Otcem od počátku času.

Váš milovaný Ježíš
Varovanie
429. Poselství Ježíše ze dne 13. května 2012 v 16:00.

V MÉM KRÁLOVSTVÍ BUDETE ZAHRNUTI VELKOU HOJNOSTÍ A NEBUDE VÁM NIC CHYBĚT

Má vroucně milovaná dcero,
je čas, abyste pochopili, že má poselství vám nemají nahánět strach.
Jsou zde, aby vám přinášela lásku. Mají posloužit také k tomu, aby řekla těm, kteří páchají hřích, nebo se proviňují, že se musí v mých očích vykoupit, nebo …More
429. Poselství Ježíše ze dne 13. května 2012 v 16:00.

V MÉM KRÁLOVSTVÍ BUDETE ZAHRNUTI VELKOU HOJNOSTÍ A NEBUDE VÁM NIC CHYBĚT

Má vroucně milovaná dcero,
je čas, abyste pochopili, že má poselství vám nemají nahánět strach.
Jsou zde, aby vám přinášela lásku. Mají posloužit také k tomu, aby řekla těm, kteří páchají hřích, nebo se proviňují, že se musí v mých očích vykoupit, nebo budou pro Mne navždy ztraceni.
Jak bych nemohl říct lidem pravdu?
Uvědomuji si, má dcero, že čas od času pociťuješ břímě toho, že dostáváš tato Boží poselství. Nikdy však nesmíš dovolit strachu, aby vnikl do tvého srdce, protože ten nepochází ode Mne.
Neřekl jsem vám, že je zde nádherná nová éra pokoje a míru, která čeká na všechny, kteří Mě milují? Čeho byste se měli bát?
Je to snad starost o vaši budoucnost, vaši rodinu nebo nejistota z toho, co leží před vámi? Jestli je tomu tak, pak musíte vědět toto:
Miluji vás všechny. Přeji si sjednotit všechny Boží děti v jediné svaté rodině spojené láskou.
To je důvod, proč s vámi nyní, ve velkém předstihu komunikuji, abych vás všechny přitáhl blíže ke Mně.
Musím varovat lidstvo před nebezpečím, kterému čelí, abych zajistil, že se všichni obrátíte a otevřete srdce lásce, kterou mám ke každé jednotlivé duši na zemi.
Nevaroval bych vás, kdybych vás nemiloval tak, jak vás miluji.
Moje láska je tak mocná, že je neznámá kterékoliv lidské bytosti, protože ani jeden z vás nemá schopnost cítit takovou lásku, jakou k vám chovám.
Má láska znamená, že nechci, aby Boží děti trpěly.
Vezmu všechny z vás, kteří po Varování uvidí Pravdu, a ukážu vám lásku, kterou v sobě nesu.
Vám a všem, kteří patří Mně myslí, tělem a duší, dám ten nejznamenitější dar, který je mimo vaše chápání.
Očekává vás Nový ráj a země, o níž byste si mohli myslet, že po ní budete tesknit, se stane ničím, až uvidíte království, které bylo připraveno pro vás.
Mé děti, je toho tolik, na co se máte těšit. Není třeba se bát.
Místo toho uvažte, že vám bude dán věčný život.
Budete zahrnuti velkou hojností a nebude vám nic chybět.
Barvy, vůně, láska, kterou pocítíte ke všemu kolem vás, pokoj ve vašich rodinách, žádný strach, vaše duše plné lásky k Bohu a vaše dokonalá těla – jak byste mohli netoužit po mém království?
Mé království se stane vaším novým domovem až se nebe a země spojí v jedno a mrtví, kteří Mě přijali jako svého Spasitele, budou vzkříšeni, aby se připojili ke svým rodinám, ke svým bratrům a sestrám v lásce a štěstí.
Úleva, kterou pocítíte, až svět hříchu, ve kterém nyní žijete, už více nebude, vám přinese radost, klid a uspokojení.
Už více žádné starosti, obavy, úzkosti nebo hřích.
Budete mít i nadále svobodnou vůli, ale ta bude jiná. Budete žít v úplné jednotě se Mnou, v souladu se svatou Boží vůlí mého Otce. On trpělivě čekal na tuto chvíli.
Trpělivě připravuji všechny Boží děti, aby ani jediná duše nebyla ztracena.
A tak, má nejdražší dcero, se neboj.
Utrpení nepotrvá dlouho. Na jeho místě bude domov, k němuž bude patřit každé Boží dítě.
To je můj slib vám všem. Nebuďte smutní, ustrašení nebo znepokojení, neboť toho není vůbec třeba.
Jen se Mě naučte více milovat. Čím více Mě budete milovat, tím více Mi budete důvěřovat.
Jen tehdy vás strach opustí.
Jen pak budete skutečně svobodní.
Miluji vás všechny. Nikdy na to nezapomínejte, zejména ne tehdy, pokud by vám budoucnost mohla dělat starosti.

Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus