vi.news
26

Những người cựu đồng tính kỷ niệm ngày giải phóng khỏi sự đồi trụy

Khoảng 200 người cựu đồng tính lđã tụ tập vào ngày 25-26 tháng 5 tại Washington D.C. cho cuộc "Tuần hành tự do" thường niên lần thứ hai. Họ đã ăn mừng chiến thắng của họ trước sự đồi trụy đồng tính …